Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Groeiportfolio III+IV36400/2864/2223/1/26
Studiegids

Groeiportfolio III+IV

36400/2864/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beine Ann, Christiaens Maja, Hancké Tom, Van Doren Liesbeth, Van Elsacker Annick, Verhoeven Lore, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Analyseert eigen beperkende overtuigingen m.b.t. zelfgestuurd leren om ze bij te sturen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kan waarderen wat verworven is en benoemen waar groeikansen liggen, zonder het competentie-gevoel te schaden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Destilleert belangrijke aandachtspunten uit feedback en integreert deze in het eigen handelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert leerdoelen, binnen en buiten het interessegebied, die uitdagend, haalbaar en motiverend zijn, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Hanteert een growth - mindset t.o.v. het eigen leren en het leren van anderen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt in het kader van maatschappelijke dienstverlening taken en rollen op en zet daarbij zijn expertise en persoonlijke talenten in met goesting, betrokkenheid en engagement, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
verlaat zijn comfortzone om hindernissen binnen keuze-en ontwikkelingsprocessen en de persoonlijke groei te overwinnen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Creëert voor zichzelf de ruimte om te experimenteren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Met gerichte opdrachten stuur je je professionele ontwikkeling mee aan. In dit opleidingsonderdeel ga je zelf actief op zoek naar je eigen leerkansen om zo je eigen kennen en kunnen te verbreden/te verdiepen en kan je effectief van aan de slag gaan met je te volgen professionaliseringskansen. In je portfolio reflecteer je kritisch over op welke manier het bijscholingstraject een meerwaarde is voor je eigen onderwijspraktijk. Je toont aan dat je de leerkansen kan plannen en indien nodig kan bijsturen. Tevens omschrijf je jouw inhoudelijke groei vertrekkende vanuit je persoonlijke beginsituatie gekoppeld aan de ontvangen feedback.

Hiervoor leg je (1) een portfolio aan. Daarnaast zal je trajectcoach je uitnodigen voor (2) intervisiemomenten om je leertraject en je professioneel ontwikkelingsplan (POP) in kaart te brengen. Tenslotte zal je je engagement actief kunnen inzetten voor activiteiten in het kader van (3) maatschappelijke dienstverlening. 

Tijdens de eerste les gaan we uitgebreid in op de drie peilers van dit olod; je portfolio, maatschappelijke dienstverlening en interivsie. Mis deze les niet! 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkplekleren en/of stage5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.