Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sustainable business management_FV36467/2786/2223/1/37
Studiegids

Sustainable business management_FV

36467/2786/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communication in English.

Korte omschrijving

Onze wereld verandert sneller dan ooit, mondiale gebeurtenissen vinden steeds vaker plaats en hebben een grotere impact op de samenleving en de economie dan voorheen. Het huidige (zaken)klimaat heeft duidelijk gemaakt dat er dingen moeten veranderen op economisch, sociaal en ecologisch vlak om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties een zinvol leven kunnen leiden. In het verleden werd het waarborgen van sociale en ecologische stabiliteit gezien als de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid en non-profitorganisaties, aangezien bedrijven maar één reden van bestaan hadden: het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Door de invloed van het bedrijfsleven op de sociale en milieuproblematiek en de toegenomen reikwijdte van deze problematiek kunnen overheden deze problemen echter niet langer alleen aanpakken. De verantwoordelijkheid is verschoven naar het bedrijfsleven en duurzame bedrijfsvoering is een hot topic geworden op de agenda van zowel bedrijfsleven als overheid.

In deze cursus laten we je kennismaken met de huidige stand van zaken betreffende de economische, sociale en milieu-uitdagingen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd en bieden we je een inleiding tot verschillende mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 2.0 - De bachelor BM/FV herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je analyseert de externe en interne omgeving waarin een bedrijf of organisatie actief is aan de hand van aangereikte theorieën en kaders en hanteert deze als basis om strategie te ontwikkelen en te implementeren.
Je analyseert en vergelijkt de verschillende stromingen, denkrichtingen, zienswijzen, concepten en trends in de theorie en praktijk van het strategisch management.
Je geeft een overzicht van de belangrijkste modellen die een bedrijf of organisatie kunnen helpen om een strategie te vormen en te formuleren.
Je beoordeelt het strategisch beleid van een bedrijf of organisatie, meer specifiek je definieert de strategische grenzen.
Je gebruikt het Business Model Canvas om de complexiteit en de dynamiek van de bedrijfsvoering in kaart te brengen.
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je verwerft algemene kennis en een inzicht in de principes en toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Je bent actief op de hoogte van de nieuwe maatschappelijk verantwoord ondernemen tendensen.
Je beoordeelt de werking van een bedrijf vanuit de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Je reflecteert kritisch inzake eigen consumptiegedrag en burgerzin.
Je ontwikkelt het vermogen tot ethisch en duurzaam denken en handelen: de impact van keuzes (h)erkennen, zowel in relatie tot de omgeving/milieu als in relatie tot de gemeenschap.

Leerinhoud

De inhoud van deze cursus bestaat uit 2 delen. In het eerste deel zullen we een blik werpen op de nieuwe economische paradigma's en de economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen bespreken waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden bij het zakendoen in de logistiek. In het tweede deel bespreken we oplossingen op het gebied van CSR, Social Enterpreneurship en Digital economy.

Deze cursus is een blended learning cursus die een combinatie is van online modules en klassikale sessies. Alle informatie zal worden gecommuniceerd via Digitap. De eerste klassikale sessie is verplicht.

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht
 • Auteur: Karolien Van Riel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… (12,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51.00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten en open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten en open boek

Toetsing (tekst)

The exam wil consist of a part with multiple choice questions, closed book and a part with open questions where the book can be used.