Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Stage_FV36480/2786/2223/1/91
Studiegids

Stage_FV

36480/2786/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boey Ann, Buelens Luc, El Majdoub Said, Feldman Roland, Joossen Kristof, Van Hauwermeiren Tine, Vanormelingen Christine, Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 470,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef_FV.

Korte omschrijving

De stage en de bachelorproef vormen samen het sluitstuk van je opleiding. Deze opleidingsonderdelen gelden als afsluitende toetsing waarbij je bewijst alle leerresultaten van de opleiding te hebben verworven.

In het laatste semester van je opleiding ga je 13 weken op stage waar je de theorie van de voorbije studiejaren omzet in de praktijk. Tijdens deze periode word je helemaal ondergedompeld in het werkveld, leer je de kneepjes van het vak en zal je begeleid worden door een professional. Na je stage ben je helemaal klaar en voorbereid om je eerste stappen in het professionele leven te zetten en te starten als beginnende beroepsbeoefenaar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je toont inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang.
Je past de inzichten in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang vlot en foutloos toe in de stagecontext aan de hand van specifieke opdrachten.
OLR FV 2.0 - De bachelor BM/FV herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je toont een kritisch/constructieve houding ten aanzien van de bedrijfs- en organisatieprocessen.
Je werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van het bedrijf.
OLR FV 3.2 - De bachelor BM/FV werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om bancaire en verzekeringsgerelateerde processen te optimaliseren.
Je benadert problemen vanuit verschillende invalshoeken om tot een oplossing te komen.
Je functioneert zelfstandig en met een flexibele houding binnen een werkomgeving.
Je neemt initiatief tot het uitwerken van opdrachten/vervullen van je takenpakket en vraagt hulp indien nodig.
Je werkt punctueel volgens de collectieve werkafspraken en de afgesproken deadlines.
OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je helpt externe en/of interne klanten verder.
OLR FV 5.1 - De bachelor BM/FV streeft naar een hoge digitale geletterdheid.
Je zet ICT in om problemen op te lossen.
OLR FV 5.2 - De bachelor BM/FV gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke software en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt beroepsspecifieke ICT-toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
Je gebruikt bedrijfsspecifieke software in je dagdagelijkse handelingen.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert professionele gesprekken met klanten, zakenpartners en collega's.
Je hanteert een duidelijke en vlot leesbare zakelijke schrijfstijl.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je bent mondeling en/of schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
OLR FV 7.3 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je bent mondeling en/of schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt als volwaardig lid constructief samen in een (multidisciplinair) team.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je handelt volgens de wettelijke regels, gedragsregels en de geldende deontologiche codes bij het uitoefenen van het beroep.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je evalueert kritisch je eigen functioneren binnen de werkomgeving in relatie tot de eigen talenten en groeikansen.
Je neemt initiatief om je competenties verder te ontwikkelen door zelfstandig informatie op te zoeken of door deel te nemen aan georganiseerde kennisdelingsmomenten.
Je zet gekregen feedback om in persoonlijke actiepunten om je eigen functioneren hiernaar bij te sturen en te groeien als persoon.
Je volgt de actualiteit actief op en past eventuele relevante actuele veranderingen toe tijdens het uitvoeren van beroepsseciefieke taken.

Leerinhoud

 • De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reële professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student de theoretische kennis toepassen in reële praktijksituaties die moeilijk of niet binnen de hogeschool kunnen worden aangeboden, en die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.
 • De stage biedt de mogelijkheid om diverse professionele, technische, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur. Bovendien leert de student zichzelf situeren binnen een bepaalde organisatie.
 • De student krijgt een scherper beeld van het toekomstige beroep en een betere kijk op de functies die iemand met zijn specifieke opleiding kan uitoefenen.
 • De stage bevordert de ontwikkeling van een leerhouding binnen een werkomgeving.
 • De stage biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties en het vinden van een betrekking.
 • Voor de opleiding creëert de organisatie van stages mogelijkheden om goede en duurzame relaties uit te bouwen met het werkveld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage455,00 uren
Werktijd buiten de contacturen15,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Praktijkbeoordeling in een professionele context100,00Gedragsobservatie en verslag