Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bachelorproef_FV36481/2786/2223/1/28
Studiegids

Bachelorproef_FV

36481/2786/2223/1/28
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boey Ann, Buelens Luc, El Majdoub Said, Feldman Roland, Joossen Kristof, Van Hauwermeiren Tine, Vanormelingen Christine, Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stage_FV.

Korte omschrijving

De bachelorproef en de stage vormen samen het sluitstuk van je opleiding. Deze opleidingsonderdelen gelden als afsluitende toetsing waarbij je bewijst alle leerresultaten van de opleiding te hebben verworven. Je voert een praktijkgebaseerd onderzoek uit waarbij je een volledige onderzoekscyclus doorloopt en aanbevelingen formuleert waarmee een bedrijf verder aan de slag kan!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert een topic binnen een gegeven situatie uit de financiële of verzekeringswereld.
Je integreert de actuele wetgeving en het reglementair kader binnen de uitwerking van je onderzoekstopic.
Je houdt rekening met de wensen van je opdrachtgever binnen de financiële of verzekeringswereld in de uitwerking van je onderzoekstopic.
Je overtuigt de jury van je kennis over en inzicht in de financiële of verzekeringsector.
OLR FV 3.2 - De bachelor BM/FV werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om bancaire en verzekeringsgerelateerde processen te optimaliseren.
Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig om tot een oplossingsgericht onderzoeksrapport te komen.
OLR FV 5.1 - De bachelor BM/FV streeft naar een hoge digitale geletterdheid.
Je integreert beroepsspecifieke ICT-toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR FV 6.2 - De bachelor BM/FV toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je formuleert een beroepsgerelateerde onderzoeksvraag.
Je werkt op basis van je praktijkgerichte onderzoeksvraag een relevante onderzoeksopzet en -methode uit.
Je synthetiseert autonoom de verzamelde onderzoeksresultaten.
Je formuleert vanuit de verworven inzichten uit het onderzoek een antwoord en aanbevelingen op de praktijkgerichte onderzoeksvraag.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je refereert volgens de APA-normen correct naar bronnen.
Je reflecteert kritisch over de beperkingen van je onderzoek.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je presenteert je bachelorproef met de gepaste zakelijke terminologie.
Je hanteert een duidelijke en vlot leesbare zakelijke schrijfstijl.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je stelt deontologisch en/of maatschappelijk verantwoorde aanbevelingen voor die je onderzoeksvraag beantwoorden.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je formuleert vanuit eerder verworven inzichten van nationale en internationale tendensen en de actualiteit mogelijke verbeterkansen voor het bedrijf.

Leerinhoud

Je voert een praktijkgebasseerd onderzoek in het werkveld, bij voorkeur gekoppeld aan je stageplaats. Je formuleert, gebaseerd op een probleemstelling, een onderzoeksthema en onderzoeksvraag. Je voert op zelfstandige basis een onderzoek uit. Je verzamelt gegevens en analyseert deze en concludeert en rapporteert hierover.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Individuele begeleiding2,00 uren
  • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen146,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Onderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek