Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud III.1 Ecologie en duurzame ontwikkeling36686/2864/2223/1/50
Studiegids

BI vakinhoud III.1 Ecologie en duurzame ontwikkeling

36686/2864/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Een ecologische begrippenkader opbouwen. ENERGIESTROOM en MATERIEKRINGLOPEN in ecosystemen bestuderen. Adaptaties bij planten en dieren aan water en relaties tussen soorten en binnen de soort beschrijven en illustreren. 

Ecologisch veldwerk: een aquatisch biotoop - de zuiverheid van het water achterhalen door de biotische index te bepalen en chemische analyses uit te voeren.
Natuurbeheer en - behoud in natuurreservaten.

Educatie voor duurzame ontwikkeling op klas- en schoolniveau. Leren omgaan met duurzame keuzes te maken. Belang van  natuurbetrokkenheid voor duurzame ontwikkeling inzien. Historisch kaderen van 'duurzame ontwikkeling'.

Actuele informatie verwerven en verwerken rond milieu.

Een herbarium indienen en een bomen herkennen en benoemen.

Studiematerialen (lijst)

biologie III.1 ecologie en duurzame ontwikkelingVerplicht
  • Auteur: Judith Gadeyne
studiewijzer biologie III.1 ecologie en duurzame ontwikkelingVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
www.vob-ond.beVerplicht
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk 120 min
Semester 1Projectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00mondeling examen, 20 minuten per student
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.