Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakdidactiek III36689/2864/2223/1/55
Studiegids

BI vakdidactiek III

36689/2864/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa, Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werken we verder aan het verwerven van de nodige vakdidactische kennis en vaardigheden om een goede leraar biologie/natuurwetenschappen te worden.
We hernemen eerst – met een aantal oefeningen – hoe een les biologie wordt opgebouwd. We besteden aandacht aan conceptmapping en pre- en misconcepten in de biologie/natuurwetenschappen.
Een leraar moet ook zijn leerlingen evalueren. We leren hoe je een toets moet opstellen, gebruik makend van een waaier aan toetsvragen. Het evalueren van vaardigheden, tijdens een practicum bijvoorbeeld, is typisch voor een les wetenschappen. We reflecteren over vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten van de stage. 
Verder verdiepen we ons in het inductief en taalontwikkelend lesgeven.
Een leerlingenproef of practicum voorbereiden en uitproberen voor je medestudenten met de nodige aandacht voor veiligheid in het lab en voor de chemische producten, staat eveneens op het programma, evenals onderzoek en gebruik van digitale didactiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door woord en beeld te variëren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat vaardig om met eindtermen, leerplannen van verschillende onderwijsverstrekkers en lesdoelen, op samenhangende wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
beoordeelt (les)materialen vanuit een aangereikt referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert en stemt de leerinhouden af op de te bereiken doelen en de beginsituatie van de groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert didactische inzichten, onderwijskundige kaders en vakspecifieke strategieën ( formuleren doelen, werkvormen, didactische principes, instructies en vragen formuleren) bij observaties van de klaspraktijk of het uitwerken van een lesvoorbereiding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Benadert informatie op een kritisch-constructieve wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Maakt een planning op korte en lange termijn, voert uit en stuurt bij waar nodig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Creëert voor zichzelf de ruimte om te experimenteren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Neemt een kritische houding aan tav het eigen referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Selectie en opbouw van leerinhouden met behulp van conceptmapping. 

Hoe omgaan met pre- en misconcepten in de biologie/natuurwetenschappen

Evalueren van kennis en vaardigheden

De leerlingenproef met aandacht voor veiligheid - geven van minipractica

Onderzoek en gebruik van digitale didactiek


Studiematerialen (lijst)

cursus Biologie vakdidactiek IIIVerplicht
  • Auteur: Judith Gadeyne
studiewijzer vakdidactiek IIIVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00PE
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden hernomen. De student moet ten laatste bij exameninzage contact opnemen bij de resp. lectoren om de details te bespreken. Indienen project: de eerste maandag van de 2de examenperiode.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.