Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud III.1 Burgerschap36749/2864/2223/1/58
Studiegids

NCZ vakinhoud III.1 Burgerschap

36749/2864/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 69,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD verwerft de student de nodige inzichten voor het verplichte themaveld Samenleven, democratie en burgerschap uit het leerplan NCZ.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Burgerschap. De student verwerft de achtergrondkennis voor het verplichte themaveld Samenleven, democratie en burgerschap van het leerplan NCZ. A.d.h.v. enkele inleidende lessen wereld-systeemanalyse, en de kritische studie en bespreking van onderdelen van een hedendaags politicologisch werk, verwerkt de student de nodige inzichten in de historische structuur van de moderne wereld en een of meer fundamentele problemen, die voor vrijzinnig humanisten een democratisch politieke oplossing vereisen.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
  • Auteur: Lector
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Wat een theater!Verplicht€ 22,50
  • Auteur: Stefan Rummens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen 120'.
Semester 1Onderzoeksopdracht20,00Studie en presentatie van een hoofdstuk uit het handboek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen 120'.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00Bij falen voor de opdracht van de 1ste kans, wordt een geïndividualiseerde opdracht opgegeven.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.