Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud III.2 Analyse van ethische vraagstukken (deel 2)36750/2864/2223/1/92
Studiegids

NCZ vakinhoud III.2 Analyse van ethische vraagstukken (deel 2)

36750/2864/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ vakinhoud III.2 Analyse van ethische vraagstukken (deel 2)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 68,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD verwerkt de student de kennis en vaardigheid voor verschillende onderdelen van het leerplan via discussievormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Analyse van ethische vraagstukken, deel 2. In dit OLOD wordt de brug gemaakt tussen achtergrondkennis en didactiek voor verschillende themavelden uit het leerplan NCZ via twee voor NCZ voorname werkvormen: debat en kringgesprek, die op hoger niveau worden uitgewerkt dan in deel 1. Gezien de lessen een vorm van groepsleren zijn, is een aanwezigheid van min. 75% vereist om te kunnen slagen.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
CursusVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Debat en kringgesprek worden formatief en summatief beoordeeld.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De student verricht een geïndividualiseerde opdracht voor debat/kringgesprek.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.