Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud IV.1 Review basisleerstof biologie uit TS136828/2864/2223/1/28
Studiegids

BI vakinhoud IV.1 Review basisleerstof biologie uit TS1

36828/2864/2223/1/28
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student creëert een helicopterview van elk biologisch opleidingsonderdeel (olod) uit trajectschijf (TS) I en visualiseert ook de verbanden tussen de leerstofonderdelen in de verschillende olods.
Bepaalde basisleerstof wordt op zelfstandige basis verder verdiept en verbreed en de student werkt ook één eigen leervraag gekoppeld aan de basisleerstof van TSI, verder uit.
Verder voert de student in duo’s een complexer (of STEM’ig) experiment gerelateerd aan de basisleerstof van TSI op zelfstandige basis uit en maakt verslag volgens de natuurwetenschappelijke methode. Hij geeft eveneens peerfeedback op het verslag van een ander duo.
De student analyseert in duo’s eindtermen (ET) basisvorming STEM en leerplannen STEM-opties voor de 1ste graad A-stroom en creëert een lesactiviteit om onderzoekend leren bij lln. te stimuleren.
De student verwerft en verwerkt actuele literatuur over milieu en gezondheid geschikt voor de 1ste en/of 2de graad. De student begrijpt de leerinhouden van dit artikel en kan deze samenvatten. De student kan deze leerinhoud ook relateren aan de geschikte ET en weet hoe hij/zij het artikel kan integreren in de klaspraktijk. Hij kan één artikel uitwerken d.m.v een geschikte informatieve tekst en een instructieblad met bijhorend experiment voor de bepaalde doelgroep. De student kan peerfeedback geven op de samenvatting van een artikel geschreven door een andere student en op een uitgewerkt artikel van een andere student.
De student krijgt de opportuniteit om te werken aan zijn/haar parate kennis van kruidachtige planten en insecten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Omschrijft en verklaart nieuwe inhouden inzichtelijk vanuit aangeboden bronmateriaal, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Verdiept zich zelfstandig in nieuwe leerinhouden om met passie en de nodige expertise deze leerinhouden in te zetten als leerkracht, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het inzetten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de keuze van leermateriaal en handboeken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Neemt initiatief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Een overzicht plus verbreding en verdieping van de leerstof biologie uit TSI
Een complexer (of STEM’ig) experiment zelfstandig uitvoeren gekoppeld aan leerstof van TSI en peerfeedback geven op een ander experiment
Analyse van de ET basisvorming STEM en van de optievakken die STEM gerelateerd zijn in de 1ste graad A-stroom. Creëren van een lesactiviteit onderzoekend leren.
Actuele literatuur over milieu en gezondheid kaderen binnen de eindtermen 1ste of 2de graad. Artikels samenvatten en een artikel uitwerken voor de geschikte doelgroep d.m.v. een in formatieve tekst en een instructieblad met bijhorend experiment. Peerfeedback leveren op werk van andere student.
Ondersteunende Powerpoints over kruidachtige planten en insecten om parate kennis op te ontwikkelen.

Studiematerialen (lijst)

biologie II.3 biodiversiteitVerplicht
cursus Biologie I.1 Nw De plant en zijn omgevingVerplicht
Cursus Biologie II.1 De mens en zijn lichaamVerplicht
Cursus Biologie II.2 De mens in interactie met zijn omgevingVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
  • Auteur: Asperges ea
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht
10VoorBiologieVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
website: WWW.VOB-ond.beVerplicht
www.bioplek.orgVerplicht
  • Auteur: diverse auteurs
www.sensoa.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Individuele begeleiding6,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00digitale toetsen
Semester 2Projectopdracht75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00digitale toets
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.