Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden 3 - wegvervoer36881/2855/2223/1/50
Studiegids

Professionele vaardigheden 3 - wegvervoer

36881/2855/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • wegvervoer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Professionele vaardigheden 3: Wegvervoer behandelt de (inter)nationale handelstransacties en meer specifiek de rol van vervoer (inclusief gecombineerd, multimodaal en intermodaal) hierin. Het olod bereidt ook voor op het plannen van transportopdrachten voor materieel en personeel.
Dit olod bereidt voor op Werkplekleren 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student koppelt de diverse internationale actoren en geografische kennis aan de organisatie van de logistieke ketens.
06WV: Operationele logistieke transportprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke transportprocessen en –middelen, rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student wijst de meest geschikte vervoerscombinatie toe in specifieke casussen.
De student maakt (digitaal) een dossier aan: verzamelen, controleren en aanreiken van informatie volgens de toepasselijke regel- en wetgeving en procedures.
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student voert planningssimulaties uit.
08WV: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het wegvervoer.
De student gebruikt de verschillende handelsdocumenten en de overeengekomen Incoterms om de begeleidende vervoersdocumenten op te maken.
De student stelt eventuele onregelmatigheden vast in een dossier en reageert gepast.

Leerinhoud

Door middel van praktijkoefeningen verwerf je inzicht in de verschillende elementen van handel en vervoer: het belang van Incoterms, toepasselijke wetgeving (CMR, ADR), karakteristieken van een zending en goederentypes, types vervoersmaterieel, vervoers- en handelsdocumenten, kostprijsberekeningen.
Je verdiept je in goederen- en informatiestromen, begrijpt de rol van de verschillende actoren en hun samenhang. Je relateert vervoersprocessen.
Je kent de courante handelsdocumenten in de internationale handel en hun toepassing.
Je kent de actoren (producenten, handelaars, logistieke dienstverleners, publieke instanties) in handelstransacties en kan hun rol toelichten.
Je kan Incoterms 2020 interpreteren en toepassen.
Je maakt planningssimulaties rekening houdend met de klantenvereisten en interne en externe factoren. Je krijgt een introductie tot transportplanning met behulp van de beschikbare bedrijfssoftware (TMS, fleet management).
Je kent de verschillende types van vervoer, hoe en waar ze toegepast worden.
Je verwerft vakterminologie 'vervoer' in het Nederlands en het Engels.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00