Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 4: magazijnbeheer36884/2855/2223/1/55
Studiegids

Werkplekleren 4: magazijnbeheer

36884/2855/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Magazijnbeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Bauwel Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Korte omschrijving

De student doet aan werkplekleren bij een logistieke dienstverlener of productie-onderneming gelinkt aan activiteiten magazijnbeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student past algemene theoretische logistieke kennis toe en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij hij/zij zelf betrokken is
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen
De student werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Engels/Frans
De student communiceert effectief en zakelijk in Frans/Engels over de interne en externe logistieke processen waar hij bij betrokken is
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan
De student rapporteert over de resultaten van zijn werkzaamheden in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student stimuleert samenwerking en uitwisseling over de verschillen heen
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student reflecteert over zijn eigen ontwikkeling en zijn professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen
07MB: Magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, dit in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student identificeert value added services voor opgeslagen goederen alvorens ze te verzenden.
De student identificeert zwakke schakels in het proces van goederenstroom, begrijpt de risico's en corrigeert ze.
De student werkt met (half)geautomatiseerde systemen zoals conveyor belts, pick robots, pack robots ...
De student voert het werkoverleg rekening houdend met andere interne functies zoals productie- en transportplanning, voorraadmanagement en kwaliteitscontrole.
De student past de vigerende escalatieprocedure toe bij onregelmatigheden.
08MB: Administratie: verwerkt administratief de informatiedoorstroom verbonden aan de magazijnprocessen.
De student volgt de administratieve verwerking van bestellingen, leveringen, interne verplaatsingen op.

Leerinhoud

De student heeft tijdens Werkplekleren 3 zijn ultieme afstudeerrichting gekozen en heeft zich gefocust op het verwerven van de specifieke kennis en ervaring in het domein (Wegvervoer, Douane, Magazijnbeheer).

Bedoeling is dat de student zich in Werkplekleren 4 binnen de gekozen afstudeerrichting verder vervolmaakt. De focus komt nu te liggen op het verdiepen van kennis en ervaring in de afstudeerrichting (wegvervoer, douane, magazijnbeheer). Dit gaat over verdere theoretische kennisverwerving maar ook en vooral over de kennis dieper in de praktijk inoefenen en uitvoeren.

Anderzijds wordt de student nu meer uitgedaagd om zelf initiatief te nemen: eigen werkplanning opstellen, kunnen omgaan met prioriteitsconflicten. Ook de component teamwork: de verhouding tot de leidinggevende, afstemmen met collega’s binnen en buiten de eigen afdeling, samenwerken neemt nu in belang toe. Een teamvergadering voorbereiden en nadien opvolgen (samenvatting, taken, afspraken) behoort nu tot de verwachtingen.

Ten slotte wordt van de student verwacht dat hij/zij de eigen professionele ontwikkeling in hand neemt, en leert zijn/haar toekomstopties te evalueren. Uiteindelijk moet deze evaluatiestap leiden tot een goed onderbouwde beroepskeuze.

Opdrachten uit WPL3 worden nu min of meer als automatisme beschouwd:

 • Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels.
 • Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels.
 • Traceren van verloren of verlate zendingen.
 • Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
 • Actieve deelname aan werkoverleg, shift-handover, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
 • Bedrijfsinterne procedures aanmaken, wijzigen en trainen.
 • Eigen werkplanning en prioriteitenlijst opstellen, afstemmen met afdelingsverantwoordelijke, en integreren met teamplanning.
 • Teamvergadering voorbereiden: agenda samenstellen (checken met deelnemers van tevoren), time-keeper tijdens de vergadering, verslag nadien en opvolging.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage420,00 uren
Werktijd buiten de contacturen204,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00