Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Beroepspraktijk B32773/2849/2223/1/03
Studiegids

Beroepspraktijk B

32773/2849/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Beroepspraktijk B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, El Faissouni Yassine, Marynissen Tinne, Michielsen Maarten, Possemiers Sanne, Proost Stefanie, Selleslagh Iris, Van Steenvoort Erwin, Verschueren Greet, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Praktijkverkenning OF geslaagd voor Praktijkverkenning (7 ECTS)).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 420,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Beroepspraktijk B behandelt gesuperviseerd werkplekleren
Het OLOD Beroepspraktijk B bereidt voor op het professioneel functionneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliënt, het cliëntsysteem en andere relevante actoren.
De student handelt steeds empathisch.
De student handelt steeds respectvol.
De student handelt methodisch doelgericht
05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student neemt autonoom een brugfunctie op tussen de cliënt en het cliëntsysteem
De student neemt autonoom een brugfunctie op tussen de cliënt en/of het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student begeleidt een cliënt op een correct methodische manier
De student onderzoekt individuele hulpvragen van cliënten zoals verwacht volgens zijn functie
De student herkent de structurele noden van cliënten zoals verwacht volgens zijn functie
De student signaleert de structurele noden van cliënten zoals verwacht volgens zijn functie
11: participatie: Stimuleert de cliënt en het cliëntsysteem tot actieve participatie aan de samenleving.
De student faciliteert het groeiproces van de cliënt.
De student stimuleert de cliënt en het cliëntsysteem tot participatie aan de samenleving
De student begeleidt autonoom activeringsprocessen .
13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student werkt samen met andere actoren i.f.v. cliënt of het cliëntsysteem.
De student werkt constructief samen met alle betrokken actoren
De student volgt een zelf opgemaakte planning
02: beroepsethisch: Handelt bewust binnen een beroepsethisch en wettelijk kader.
De student handelt vanuit het beroepsethisch kader.
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student communiceert mondeling op een doelgerichte manier met alle betrokken actoren
De student implementeert de administratieve afspraken.
De student communiceert schriftelijk op een doelgerichte manier met de cliënt en/of het cliëntsysteem
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student informeert en/of adviseert autonoom de cliënt doelgericht zoals verwacht volgens zijn functie
10: interactieprocessen: Begeleidt interactieprocessen tussen cliënten en cliëntgroepen en draagt bij aan opleidingsacties.
De student begeleidt autonoom interactieprocessen in het cliëntsysteem.
De student faciliteert interactieprocessen tussen cliënten/cliëntgroepen
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student bewaakt het evenwicht tussen professionele en emotionele afstand/nabijheid
De student geeft feedback op gepaste wijze op de werkplek
De student gaat aan de slag met gekregen feedback
De student werkt zich actief in in specifieke en nieuwe methodieken en procedures op de werkplek
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student handelt vanuit de waarden en normen van het beroep.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel vindt werkplekleren plaats .
Het accent ligt op het professioneel functioneren binnen het maatschappelijk werkveld.
De student neemt actief deel aan de werking van de praktijkorganisatie en functioneert tegen het einde van de periode zelfstandig binnen het team.
De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De student reflecteert kritisch tijdens individuele gesprekken, en samen met medestudenten tijdens groepsgesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Info- en opdrachtenbundel Beroepspraktijk B
 • Infogids Beroepspraktijk B
 • Reglement werkplekleren MW
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap: Werkplekleren GSW)
 • (Aangeraden:) gebruik van cursussen Methodisch Werken A en B

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding4,50 uren
 • Duur: Semester
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Duur: Semester
Werkplekleren en/of stage300,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen107,50 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context60,00

Toetsing (tekst)

 • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid is dus essentieel om te slagen.
 • Praktische richtlijnen rond de evaluatie zijn terug te vinden in de Infogids Beroepspraktijk B GMW en in de Opdrachtenbundel Beroepspraktijk B GMW.
 • Regels rond afwezigheden zijn opgenomen in het reglement werkplekleren (zie Digitap: Werkplekleren GSW).
 • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op Intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen