Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Praktijkverkenning32457/2849/2223/1/26
Studiegids

Praktijkverkenning

32457/2849/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Praktijkverkenning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): El Faissouni Yassine, Engels Anouk, Geerts Simon, Marynissen Tinne, Michielsen Maarten, Moons Ilka, Polak Robin, Possemiers Sanne, Proost Stefanie, Selleslagh Iris, Taverniers Jessi, Van Laethem Danique, Van Steenvoort Erwin, Verschaeren Edward, Verschueren Greet, Vleugels Evelien, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Praktijkverkenning behandelt werkplekleren onder begeleiding in een professionele setting binnen het maatschappelijk werkveld.

Het OLOD Praktijkverkenning bereidt voor op het professioneel functionneren in en beroepspraktijkorganisatie binnen het maatschappelijk werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliënt, het cliëntsysteem en andere relevante actoren.
De student legt vlot contacten op de werkplek.
De student neemt deel aan vergaderingen.
De student benoemt zijn/haar kwaliteiten tijdens de supervisie
De student vraagt feedback tijdens de supervisie
09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student beschrijft in eigen woorden de visie, de missie, de werking en de doelstellingen van de organisatie.
De student benoemt de verschillende functies van de organisatie.
De student beschrijft de rol en de taak van de maatschappelijk/sociaal-cultureel werker in de praktijkorganisatie.
De student vraagt feedback op de werkplek
De student is empathisch in zijn communicatie op de werkplek
De student plaatst de leerwerkplek binnen de sociaal-culturele sector/het maatschappelijke werkveld
11: participatie: Stimuleert de cliënt en het cliëntsysteem tot actieve participatie aan de samenleving.
De student formuleert leerdoelen voor het volgende werkplekleren.
De student concludeert op basis van opgedane ervaring en door reflectie of de beroepspraktijk(organisatie) aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en interesses.
De student stelt zichzelf bespreekbaar op tijdens supervisiemomenten.
De student formuleert relevante tips aangaande leervragen van medestudenten.
De student neemt een open houding aan tijdens functionerings- en evaluatiegesprekken op de werkplek.
De student zet plannen om in acties (en voert deze uit) tijdens de werkplek.
De student schetst de structuur en het organigram van de praktijkorganisatie.
De student handelt met de nodige discretie indien de situatie dit vereist tijdens de supervisie.
De student luistert open en actief tijdens de supervisie.
De student legt vlot contacten tijdens de supervisie.
De student toont engagement op de werkplek
De student aanvaardt positieve en negatieve feedback tijdens de supervisie
De student neemt een open houding aan tijdens functionerings- en evaluatiegesprekken tijdens de supervisie.
13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student heeft een positieve uitstraling naar cliënten, collega's en andere beroepskrachten.
De student handelt met de nodige discretie indien de situatie op de werkplek dit vereist.
De student aanvaardt positieve en negatieve feedback op de werkplek
De student benoemt zijn/haar kwaliteiten op de werkplek
De student toont engagement tijdens de supervisie
02: beroepsethisch: Handelt bewust binnen een beroepsethisch en wettelijk kader.
De student houdt zich aan afspraken tijdens de supervisie
04: stimuleert interactie: Stimuleert de cliënt en het cliëntsysteem tot interactie met de omgeving.
De student luistert open en actief op de werkplek.
De student houdt zich aan afspraken op de werkplek
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student zet plannen om in acties (en voert deze uit) tijdens de supervisie.
De student is empathisch in zijn communicatie tijdens de supervisie

Leerinhoud

Verkennen van takenpakket maatschappelijk werker in de beroepspraktijk
Verkennen en toepassen van basishouding maatschappelijk werker in de beroepspraktijk
Leervragen ontwikkelen voor jezelf en medestudenten
Eigen leerproces in handen nemen
Eigen kwalitieiten en werkpunten herkennen en benoemen
Concrete leerdoelen en actiepunten formuleren
Koppeling maken tussen leerinhouden en praktijksituaties
Reflecteren over takenpakket en basishouding maatschappelijk werker, en eigen leerproces
Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Info- en opdrachtenbundel Praktijkverkenning
 • Infogids Praktijkverkenning
 • Reglement werkplekleren
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap: Werkplekleren GSW)

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding3,00 uren
 • Duur: Semester
Vormen van groepsleren7,00 uren
 • Duur: Semester
Werkplekleren en/of stage180,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

 • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid is dus essentieel om te slagen.
 • Praktische richtlijnen rond de evaluatie zijn terug te vinden in de Infogids Praktijkverkenning GMW en in de Opdrachtenbundel Praktijkverkenning GMW.
 • Regels rond afwezigheden zijn opgenomen in het reglement werkplekleren (zie Digitap: Werkplekleren GSW).
 • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op Intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen