Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Integratiestage29486/2834/2223/1/94
Studiegids

Integratiestage

29486/2834/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deglein Linde
Andere co-titularis(sen): Arnhem Stéphanie, Cielen Fia, De Vroede Tine, Gastmans Stephanie, Geerts Inneke, Havermaet Diede, Jacquemyn Yves, Lahaye Michel, Moons Ilka, Peeters Kim, Smaers Karolien, Smajli Emine, Stevens Caroline, Weyns Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Statistiek 2 EN geslaagd voor Mens en werk 2 EN geslaagd voor Mens en leren 2 EN geslaagd voor Mens en gezondheid 2 EN geslaagd voor Geïntegreerd psychodiagnostisch werken EN geslaagd voor Coaching en counseling EN geslaagd voor Exploratiestage EN geslaagd voor Professioneel handelen 2 EN simultaan te volgen met Psycho-educatie en training EN simultaan te volgen met Professioneel handelen 3.

Korte omschrijving

Dit olod wordt standaard ingericht als jaarolod. Inschrijving voor dit olod als semester 1 of semester 2 olod kan enkel na goedkeuring van de toelatingscommissie. De student doet hiervoor tijdig een aanvraag bij de toelatingscommissie.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

De eindstage in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie is de Integratiestage. Je loopt 495 uur stage in één van de werkvelden van de toegepaste psychologie, gespreid over 16 stageweken (zie academische kalender). De stage-ervaringen worden ondersteund door 3 supervisiegesprekken, waarin je het leren uit de stage zal verbreden en verdiepen. In de integratiestage toon je aan dat je de verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes geïntegreerd en geïnternaliseerd hebt, en daarbij ook beschikt over een passende beroepsattitude. Je laat zo zien dat je klaar bent om te starten als beginnend beroepsbeoefenaar. De nadruk ligt op zelfstandig handelen met minimale begeleiding, in een complexe en gespecialiseerde context.

Voor studenten van de avondopleiding worden specifieke faciliteiten voorzien. Hiervoor verwijzen we naar de stagebrochure en het stagereglement op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
De cliënt begeleiden in het verwerven van inzicht in zichzelf, in zijn situatie, en/of in het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings, zorg- of preventieplan) en de mogelijke implicaties
Individuen en groepen trainen met het oog op het ondersteunen van hun professionele of persoonlijke ontwikkeling en/of het bereiken van de vooropgestelde doelen
De cliënt motiveren om de gestelde doelen te bereiken
Plan van aanpak
In overleg met de cliënt en het multidisciplinair team een plan van aanpak (bv. stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) opstellen
Het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) mondeling en schriftelijk overbrengen aan de cliënt en leden van het multidisciplinaire team.
Het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) implementeren
(De uitvoering van) het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) bijsturen op basis van de evaluatie ervan, met het oog op de optimalisatie en het bereiken van de vooropgestelde doelen
Professioneel handelen
Handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent in complexe, gespecialiseerde contexten, binnen een multidisciplinair team en/of zorgnetwerk in de context van de integratiestage
Psychodiagnostiek
Een complexe psychosociale vraagstelling exploreren in overleg met de cliënt
Relevante informatie verzamelen in functie van de complexe psychosociale vraagstelling
De verzamelde informatie analyseren in functie van de complexe psychosociale vraagstelling
De initiële complexe psychosociale vraagstelling (indien nodig) bijsturen in overleg met de cliënt
In functie van de complexe geïdentificeerde psychosociale vraagstelling toetsbare hypothesen opstellen
De meest geschikte methode(n) om de vooropgestelde hypothesen te toetsen selecteren
De geselecteerde methode(n) om de hypothesen te toetsen correct toepassen
Een onderbouwde en coherente synthese formuleren op basis van de analyse van de verkregen gegevens
Een psychologisch (advies)rapport formuleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- stagebrochure en stagereglement (zie Digitap)
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Individuele begeleiding3,00 uren
  • Omschrijving: 3h individuele supervisie (2 x 1.5h)
Vormen van groepsleren3,00 uren
  • Omschrijving: 3h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage495,00 uren
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren
Dagtraject
Individuele begeleiding (dagtraject)3,00 uren
  • Omschrijving: 3h individuele supervisie (2x 1.5h)
Vormen van groepsleren (dagtraject)3,00 uren
  • Omschrijving: 3h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)495,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)24,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap

Toetsing (tekst)

Het niet volledig presteren van de stage-uren kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt.

Elke ongewettigde afwezigheid op de stage kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” moet worden nageleefd. In voorkomend geval neemt de stagiair kennis van de procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” die beschikbaar is op de website van AP via https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/preventie/Preventiedienst_AP_bachelor.pdf

Bepalingen m.b.t. het indienen van het stagevoorstel
Indien de student het stagevoorstel na de deadline indient, worden twee punten van de totaalscore voor het olod afgetrokken. Indien de student meer dan 10 werkdagen na deze deadline een stagevoorstel indient, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Wanneer het stagevoorstel moet worden aangepast, dan dient de student een nieuw stagevoorstel in via Digitap met de verwerking van de feedback ten laatste 10 werkdagen na het ontvangen van de feedback. Indien de student het herwerkte stagevoorstel indient na deze deadline, worden twee punten van de totaalscore op het olod afgetrokken.

Indien de student 10 werkdagen of meer na de deadline voor het indienen van het herwerkte stagevoorstel geen herwerkt stagevoorstel heeft ingediend, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Indien het herwerkte stagevoorstel niet wordt goedgekeurd na het verwerken van de feedback, wordt het proces stopgezet, en kan dit leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de stage

Indien overwogen wordt de stage vroegtijdig te beëindigen, volgt de student en/of de stagementor de procedure zoals opgenomen in het stagereglement (zie Digitap) en in de stageovereenkomst. Bij vroegtijdige beëindiging van de stage kan de student geen nieuwe stage aanvatten tijdens het lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. de supervisie
De student is verplicht aanwezig op de 3 supervisiegesprekken.

Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en examenreglement en verwittigt hij de supervisor via e-mail ten laatste de dag van de supervisie.

In geval van een ongewettigde afwezigheid op een supervisiegesprek worden 2 punten van de totaalscore op het olod afgetrokken. In geval de student ongewettigd afwezig is op alle (drie) supervisiegesprekken, behaalt hij een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

In geval van afwezigheid dient de student wel een reflectieverslag in, waarbij hij ingaat op het geleerde tijdens de stage.