Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Stage36930/2795/2223/1/02
Studiegids

Stage

36930/2795/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 17 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Van Battel Sam
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 480,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Bachelorproef OF geslaagd voor Bachelorproef) EN (geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Cyber security and cloud project_A OF geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor Business Project_A OF geslaagd voor International IT project) .

Korte omschrijving

Stage is het sluitstuk van de opleiding toegepaste informatica met als doel alle verworven competenties geïntegreerd en gecombineerd in de praktijk om te zetten en te verbeteren. De stage bedraagt 60 dagen (min 15 weken) binnen een bedrijf en in een IT-gerelateerde context. Naast de vaardigheden om software te ontwikkelen, hechten we veel waarde aan de professionele ontwikkeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens om functionele en niet functionele vereisten op te stellen.
Splitst zelfstandig een complex probleem op in een aantal concrete en hanteerbare deelproblemen.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Vertaalt eisen en gegevens in conceptuele modellen en houdt hierbij rekening met de technologische mogelijkheden.
Evalueert en onderzoekt mogelijke oplossingen voor een concreet probleem en maakt onderbouwde keuzes.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt en ontwikkelt veilige oplossingen met aandacht voor gemaakte afspraken, deadlines en vereisten.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Bouwt hardware- en/of softwaresystemen met bestaande bouwstenen die voldoen aan de opgestelde vereisten.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Evalueert de goede werking van een complex systeem door geschikte testen en metingen uit te voeren.
Interpreteert test- en meetresultaten en stelt hieruit de nodige acties en aanbevelingen voor om fouten op te lossen of de werking van systemen te optimaliseren.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Stelt een complex systeem in bedrijf volgens de functionele vereisten.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Meet de niet-functionele vereisten waaronder maar niet beperkt tot performantie, gebruikservaring en stabiliteit en stelt oplossingen voor.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Is in staat op een onderbouwde manier de eigen keuzes bij het ontwerp van oplossingen te verantwoorden.
Stelt heldere, gestructureerde en volledige verslagen op over de vooruitgang van het project en de ontwikkelde systemen.
Communiceert professioneel met teamleden, leidinggevenden en andere belanghebbenden doorheen het project.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de context, het publiek en het doel van de communicatie.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team opdrachten en projecten uit op een constructieve en professionele manier.
Stelt een correcte tijdsplanning op om de eigen taken uit te voeren binnen het kader van de globale planning van het team.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Werkt efficiënt, proactief, met doorzettingsvermogen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Houdt rekening met de maatschappelijke context waarin hij werkt en de implicaties die zijn handelen kunnen teweegbrengen.
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Zoekt naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Reflecteert over tekorten in de eigen kennis en competenties.
Neemt initiatieven om eigen tekorten en competenties te remediëren.

Leerinhoud

De student volgt een stage van 60 werkdagen bij een binnenlands of buitenlands bedrijf. De stage omvat een volledig project waarbij planning, analyse, (technische)implementatie, testen en documenteren aan bod komt. De stage wordt opgevolgd op basis van een timesheet en 2 stagebezoeken en wordt afgesloten met een stageverdediging.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Verplichte deelname aan de ingeplande infosessies om te kunnen deelnemen aan de stage.
Zie studiewijzer voor meer informatie.

Toetsing (tekst)

Indien de student een tekort heeft op één of meerdere onderdelen (Technische skills of Soft skills), krijgt de student automatisch een FAIL voor dat deelcijfer en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel. Tijdens de 2de examenkans kan een student het tekort op stage niet hernemen. Indien de student wel geslaagd is voor Final Project, kan deze een verkorte stage (30 werkdagen) opnemen in semester 1 van het volgende academiejaar. Indien de student ook niet geslaagd is voor Final Project, dient hij de ganse stage van 60 werkdagen opnieuw te hernemen in het volgende academiejaar.  

De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met Final Project en Stage (m.a.w. in één en hetzelfde semester).

Zowel voor het eerste semester als het tweede semester is er een aanvraagprocedure voor de stages met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op digitap. Een laattijdige indiening van de aanvraag, bijkomende gevraagde informatie of het stagecontract, leidt tot een -2 (op 20) voor stage. Wanneer de student de redelijke termijn van indienen heeft overschreden, kan het stageteam beslissen de stage te weigeren en uit te stellen naar het volgende semester.

Final Project en Stage kan op uitzonderlijke basis in semester 1 georganiseerd worden mits de student uiterlijk 31 Mei van het voorafgaand academiejaar aan de stagecoördinator heeft gemeld dat hij vervroegd wenst af te studeren én de vooropgestelde procedure volgt.

Alle info is terug te vinden op digitap.