Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuum in praktijk37295/2803/2223/1/37
Studiegids

Kostuum in praktijk

37295/2803/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Korte omschrijving

De ervaring die is opgedaan tijdens de lessen kostuumontwerp 1 en vormgeving 1 kan worden toegepast op een samenwerking met performers.

Begincompetenties (tekst)

De opleidingsonderdelen kostuumontwerp 1 en Vormgeving 1 hebben gevolgd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een idee formuleren.
De student is in staat om middels de aangeleerde technieken een artistiek – technisch communiceerbaar kostuumontwerp toe te passen op de atelieropdrachten ontwerpen.
De student heeft zich de aangereikte technische vaardigheden eigen gemaakt en kan deze kennis en vaardigheden op een kritische manier toepassen in persoonlijke realisaties .
De student kan procesmatig werken.
De student verdiept het innoverend vermogen, experiment en flexibiliteit in het werkproces
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft de vaardigheden welke werden verworven in Atelier Theaterkostuum 1 verder uitgediept.
De student kent de mogelijkheden van de diverse materialen en kan die gebruiken bij de uitvoering van zijn ontwerpen.
De student kan een toile maken en deze op maat aanpassen.
De student is in staat om, via eigen onderzoek en experiment, verschillende stoffen en/of andere materiaalsoorten om te zetten van een 2-dimensionele tekening en/of patronen naar een 3-dimensionele vorm.
De student kan ontwerp en coupe integreren .
De student kan technische problemen tijdens het ontwerpproces herkennen en oplossen. (realisatie)
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan discussiëren met medestudenten.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student bezit een goede werkattitude, kan kritisch het eigen werk en het werk van medestudenten beschouwen, en kan op een constructieve manier kritiek verwerken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan dialogeren.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan in teamverband werken.
De student kan (verbaal en beeldend) communiceren.
De student toetst idee, concept, visie, vorm en project aan publiek. (communicatie)
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan (onder begeleiding) met andere mensen werken (acteurs, modellen,...) en een enscenering op stapel zetten.
De student is in staat (tussentijdse) deadlines te halen.
De student overlegt met productiepartners. (organisatie)
De student kan samenwerken, plannen en organiseren.
De student staat open voor samenwerkingen met andere disciplines en met collega studenten.
De student kan in samenwerkingsverband aan theaterprojecten werken.
De student kan individueel, in duo of in groepsverband werken.
De student kan een een voorgesteld ontwerp in de praktijk realiseren.
De student kan procesmatig werken.
De student kan opdrachten uitvoeren van diverse opdrachtgevers, rekening houdend met de diverse noden en verplichtingen die het medium theater hem/haar oplegt, en zonder daarin de persoonlijke stijl en invulling te verzaken.

Leerinhoud

In deze praktijklessen krijgen de studenten van 2BA te maken met een hybride samenwerking, waarbij de focus ligt op het interageren met performers zodat er een dynamische en creatieve interactie ontstaat. De lessen zullen verweven zijn met de lessen kostuumontwerp 2 en kostuumvormgeving 2 en gaan door in het 2e semester.
Het belang van communiceren en samenwerken met performers op bepaalde momenten tijdens het maakproces van kostuums, dat bestaat uit verschillende technische activiteiten waarvan actieve pasmomenten een belangrijk onderdeel zijn, zullen aan bod komen en worden geoefend. Deze ervaring kunnen de studenten nadien toepassen en gebruiken tijdens de verschillende samenwerkingen en stages, in hun autonome praktijk in de Master en in het werkveld.

Hybride samenwerking leren kennen
Actieve rol als ontwerper leren aannemen
Communicatie skills verbeteren
Delen van en interageren tijdens het maakproces
Bewust zijn van eigen houding en rol als ontwerper in een creatie proces
Samenwerken met studenten van verschillende afstudeerrichtingen van het Conservatorium en of andere opleidingen


Studiematerialen (tekst): Verplicht

materialen zijn aanwezig in het atelier

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

- Permanente evaluatie tijdens de grote ontwerp/conceptdramaturgie/ scenografie opdracht in het 2e semester in 2BA tijdens:
- Groepspresentaties
- Maat nemen en Pasmomenten
- Actieve samenwerkingen op de vloer