Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren wegenbouw 434133/2857/2223/1/15
Studiegids

Werkplekleren wegenbouw 4

34133/2857/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mast Pascale
Andere co-titularis(sen): Speckstadt Arne, Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Veiligheid en welzijn 1 EN (eerder ingeschreven voor Werkplekleren wegenbouw 3 OF eerder ingeschreven voor Werkplekleren 3 OF simultaan te volgen met Werkplekleren wegenbouw 3).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren wegenbouw 4 behandelt op geïntegreerde wijze de organisatie van de bouwwerf, waarbij erop toegekeken wordt dat alle aspecten aan bod komen tijdens het werkplekleren, dit aan de hand van opgelegde taken of opdrachten.
Het olod Werkplekleren wegenbouw 4 bereidt voor op het efficiënt functioneren bij de organisatie van de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Coördinatie: Coördineert de bouwwerken en het uitvoerend personeel op de bouwwerf vanuit een oplossingsgerichte houding, in afstemming met het uitvoerende projectteam.
De student coördineert de bouwwerken en het uitvoerend personeel op de bouwwerf vanuit een oplossingsgerichte houding en in afstemming met het uitvoerende projectteam.
Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op en stuurt bij waar nodig, rekening houdend met de omstandigheden van de bouwwerf.
De student communiceert over het uitvoeringsplan in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden.
Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving (veiligheid, welzijn, ...) toe op de bouwwerf.
De student ziet erop toe dat de beroepsgerelateerde wet- en regelgeving (veiligheid, welzijn, ...) op de bouwwerf wordt nageleefd en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en doet waar nodig beroep op derden.
De student controleert systematisch de kwaliteit van de uitvoering van de bouwwerken en doet waar nodig beroep op derden.
Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt.
De student zorgt voor de interne informatiedoorstroming van de werfadministratie op werfniveau.
Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
Samenwerken: Werkt efficiënt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student werkt efficiënt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team.
De student is constructief kritisch met betrekking tot eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student voert het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten uit en gebruikt daarbij de juiste meetinstrumenten.
Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden.
De student volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
Milieu: Stuurt met een milieubewuste houding de werkzaamheden op de bouwwerf aan.
De student stuurt met een milieubewuste houding de werkzaamheden op de bouwwerf aan.
Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.

Leerinhoud

Werkplekleren met opdrachten, reflectierapport en portfolio.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van student).
 • Kosten en organisatie vervoer zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage520,00 uren
Werktijd buiten de contacturen248,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00Portfolio indienen + mondelinge toelichting tijdens de examenreeks
Beoordeling door begeleider werkplekleren (lector AP)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00Portfolio herwerken + mondelinge toelichting tijdens de examenperiode
Beoordeling door begeleider werkplekleren (lector AP)
Meer info: zie toetsing (tekst)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Beoordeling door mentor (werkplek)
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen

Toetsing (tekst)

Algemeen:

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van het werkplekleren, raadpleegt de student de procedures werkplekleren. Enkel de procedures die bij de start van het desbetreffende academiejaar worden bekend gemaakt, zijn geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst werkplekleren, inclusief risicoanalyse en werkpostfiche, kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer (indien vereist) op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan het werkplekleren niet aanvangen.

Portfolio:

 • De invulling en beoordeling van het portfolio staat omschreven in de syllabus werkplekleren.
 • Laattijdig indienen van het portfolio resulteert in een 0-score voor het portfolio, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werkplekleren en intervisiemomenten.
 • Bij een afwezigheid verwittigt de student zo snel mogelijk (liefst voor aanvang van de activiteiten) de mentor (werkplek) en begeleider (AP).
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP).
 • Een student die tijdens het werkplekleren onwettig afwezig is, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het gehele opleidingsonderdeel omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment neemt contact op met de betrokken lector, via e-mail binnen de 5 kalenderdagen na het desbetreffende intervisiemoment. Er wordt dan een vervangtaak opgegeven.
 • Een student die tijdens het intervisiemoment onwettig afwezig is, krijgt een 0 voor het desbetreffende intervisiemoment.
 • Een student die geen 65 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het gehele opleidingsonderdeel.

Extra info tweede examenkans (herexamen):

 • De student kan enkel deelnemen aan de tweede examenkans wanneer er werd voldaan aan de verplichte aanwezigheden tijdens het opleidingsonderdeel. De student heeft m.a.w. enkel recht op een tweede examenkans indien hij geen code 'F' heeft gekregen voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Het behaalde deelcijfer 'Praktijkbeoordeling in een professionele context' wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans. Het werkplekleren kan in de tweede zittijd m.a.w. niet worden hernomen.
 • Enkel de overige deelevaluatie(s) kan(/kunnen) hernomen worden in tweede zittijd.