Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Pedagogiek 124083/3108/2324/1/75
Studiegids

Pedagogiek 1

24083/3108/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adriaensens Joke
Andere co-titularis(sen): Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel kijken we naar opvoeden vanuit verschillende invalshoeken. We reiken theoretische kaders aan, die ons helpen om over opvoeden te spreken en na te denken. We leren een aantal modellen kennen die we gebruiken bij het analyseren van opvoedingscontexten en opvoedingsvragen. We bespreken de historiek van het kindbeeld en de invloed van de maatschappij op opvoeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student schetst de invloed van het referentiekader op het opvoedend handelen.
De student maakt gebruik van de gegeven pedagogische modellen om een opvoedingssituatie te analyseren.
De student legt de gegeven modellen uit (Ecologisch model Bronfenbrenner, Gezinsgericht pedagogisch kader Hellinckx en Ghesquière, Driehoeken van Kousemaker, Balansmodel van Bakker, Sociaal Competentiemodel van Slot en Spanjaard, Sociale steuntheorie en Opvoedingskompas van Vansteenkiste, Soenens en Mabbe).
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student herkent pedagogische basisbegrippen in een gegeven tekstfragment.
De student legt de pedagogische basisbegrippen uit.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student legt uit hoe de evolutie van ‘geen kindbeeld’ over een ‘ ideaal kindbeeld’ tot een ‘divers kindbeeld’ invloed heeft op opvoeden.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student beargumenteert, gebruikmakend van de pedagogische basisbegrippen, het handelen van opvoeders in een opvoedingssituatie.

Leerinhoud

Pedagogische basisbegrippen
Pedagogisch leefklimaat
Opvoedingscontexten
De invloed van cultuur op opvoedingsdoelen en opvoedingsmiddelen
Referentiekader
Pedagogische verantwoordelijkheid
Verschillende pedagogische visies (Kok, Langeveld, Nieuwe autoriteit, Zelfdeterminatietheorie)
De geschiedenis van het kindbeeld: geen kindbeeld – ideaal kindbeeld – divers kindbeeld
Modellen voor analyse van opvoedingssituatie:
Driehoeken van Kousemaker
Balansmodel van Bakker
Sociaal Competentiemodel van Slot & Spanjaard
Model van Bronfenbrenner
Sociale steun model
Gezinsgericht pedagogisch kader van Hellinckx en Ghesquière en Hink Stap Sprong
Opvoedingskompas van Vansteenkiste, Soenens en Mabbe


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus ‘Pedagogiek’ (2023-2024)
Studiewijzer
Aanvullende documenten op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,001. Korte omschrijving van de toets: kennistoets
2. Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,001. Korte omschrijving van de toets: Kennistoets
2. Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector