Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Creatief-agogische vaardigheden24009/3108/2324/1/81
Studiegids

Creatief-agogische vaardigheden

24009/3108/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Eraets Kristel
Andere co-titularis(sen): Van den Bergh Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Creatief agogische vaardigheden omvat 2 verschillende expressievormen nl. manuele expressie en lichaamsexpressie.

Dit divers aanbod stelt drie dingen centraal:
* De talenten en krachten van de student ontwikkelen binnen verschillende creatieve, expressieve, ervaringsgerichte domeinen.
* De student bewust maken van zijn plaats en zijn interacties in/met de groep binnen deze expressiedomeinen.
* De student gaandeweg meer inzicht geven in en voeling geven met het eigen handelen als bachelor orthopedagogie binnen het toekomstige werkveld.

Elke van deze expressievormen legt verschillende accenten binnen het ervaringstraject van de student en zal specifieke methoden, technieken en begeleidingsmogelijkheden aanbieden om deze te kunnen exploreren binnen deze domeinen. Creativiteit en beweging zijn een centraal gegeven om de studenten zichzelf te laten ervaren met het oog op het latere werken met inclusieve groepen binnen diverse ontwikkelingsgebieden.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving
De student refereert conform de APA – normen vanaf semester 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de medestudenten en voor het respecteren van materiaal en omgeving.
De student formuleert doelen die correct afgestemd zijn op de kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelings- of vormingsvragen van een diverse cliëntgroep.
De student stemt zijn handelen af op de kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelings- of vormingsvragen van een diverse cliëntgroep.
De student ontwikkelt actief een klimaat waarin medestudenten optimale ontwikkelings- en vormingskansen krijgen. Dit klimaat is afgestemd op een diverse cliëntgroep met aandacht voor de ondersteuningsbehoeften.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student legt de verbanden tussen de theorie uit de syllabus en het ervaringsleren in de les, specifiek binnen het creatief expressieve luik.
Creatief denken en handelen
De student herkent en gebruikt naast verbale en visuele communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten zoals beeldtaal en lichaamstaal.
Op het einde van zijn ervaringsleerproces heeft de student inzicht in hoe een stimulerende activiteit in basisstappen kan opgebouwd worden. Deze activiteit is afgestemd op een diverse cliëntgroep, met aandacht voor de ondersteuningsbehoeften.
De student begeleidt een activiteit op maat van de cliënt(groep) en de beoogde doelstellingen binnen een creatieve werkvorm.
De student omschrijft een gepaste creatieve methode voor een doelgroep om de beoogde, vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel Creatief agogische vaardigheden werken we via ervaringsgericht leren aan een creatieve, expressieve en reflectieve basishouding bij studenten. Dit houdt in: het creatief, expressief omgaan met hulpvragen, met alledaagse of onverwachte situaties, met intentionele activiteiten, doorheen groepsprocessen. De focus ligt enerzijds op het proces van de student en anderzijds op het inzicht in hoe ervaringsgerichte leerprocessen worden opgebouwd in de begeleiding.

De beroepspersoon is ook vaardig in veelzijdige communicatie. Hiermee bedoelen we dat de student naast verbale communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten kan hanteren: beeldtaal, lichaamstaal, speltaal enz. De student kan in zijn kracht staan en in zijn kwetsbaarheid, nodig voor reflectie en dialoog.

Het opleidingsonderdeel Creatief agogische vaardigheden omvat 2 verschillende expressievormen nl. manuele expressie en lichaamsexpressie.

Lichaamsexpressie: met aandacht voor lichaamstaal in beweging wordt ervaringsgericht en inzichtelijk kennis gemaakt met verschillende bewegings(ped)agogische expressieve werkvormen. Hierin verkennen we speels thema’s als kwaliteit van contact, verbinding en vertrouwen, veiligheid en grenzen, verkennen van de ruimte, afstand en nabijheid, exploratie van talent, expressie van emoties, actieve interacties, vormen van relaxatie … Binnen deze expressievormen zal je actief aan de slag gaan met verschillende bewegings-expressieve manieren van begeleiden met focus op bovengenoemde thema’s. De basisstappen in begeleiding, basishouding van de ervaringsgerichte begeleider en aandachtspunten in de opbouw van een begeleiding worden benadrukt.

Manuele expressie: met aandacht voor de creatieve uitingen van expressie tijdens handvaardigheden, een economische manier van omgaan met materiaal, het bedenken van gerichte activiteiten, de omgang met (basis) creatief materiaal en technieken. De basisstappen in het verkennen en ontplooien van jezelf als toekomstige begeleider met al je facetten (kwaliteiten en begrenzingen) in relatie tot de cliënt, de bewustwording van het eigen handelen en de effecten op de cliënt. We spreken daarom ook niet over ‘knutselen’ maar over het creatief bezig zijn met materialen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. Documenten op het digitale leerplatform Digitap

2. Studiewijzer ‘Creatief-agogische vaardigheden’ (2023-2024)

3. Syllabus ‘Creatief-agogische vaardigheden' (2023-2024)Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,001) Vaardigheidstoets: iedere student zal zich verdiepen in een specifieke methodiek die passend is bij een bepaalde groep van cliënten. Hij zal een gefundeerde en gedocumenteerde motivatie maken van deze keuze, waarbij een schriftelijk deel hoort en een deel praktijk. De opgegeven sjablonen worden gebruikt om de activiteit uit te schrijven.
Voor deze Vaardigheidstoets kan de student kiezen: voor lichaamsexpressie OF manuele expressie (keuze studenten domein).
De toets is opgebouwd uit volgende rubrieken
• Verdiepen in opgegeven cliënt-/leeftijdsgroep
• Specifiek ontwikkelingsdoel / leerdoel / vormingsdoel (motorisch, emotioneel, sociaal / communicatief / cognitief, re-creatief )
• Motivering voor methode en/of materiaal, afgestemd op de cliëntgroep
• Begeleidingsopdracht (OF manuele expressie OF lichaamsexpressie)
In de begeleidingsopdracht wordt gescoord op
Lesvoorbereiding (opbouw stappen van de activiteit)
Aandachtspunten voor de begeleiding (veiligheid, differentiatie, inclusie)
Afgestemde communicatie (helderheid, empowering, begrenzing, activering)
2) Toetsmedium: digitaal
3) Bron: open boek
4) Toetsmoment: momentopname na proces
5) Beoordelaar: lector van dat domein van Creatief agogische vaardigheden
6) Aanwezigheid is verplicht bij de georganiseerde contactmomenten voor de lessen van de groep/klas waarin je werd ingedeeld. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. Als je 3 maal of meer ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0/20 voor deze vaardigheidstoets.
Het niet respecteren van de deadline voor het indienen van de opdracht resulteert in een 0/20 voor dit opleidingsonderdeel.
7) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,001) Vaardigheidstoets
Vaardigheidstoets iedere student zal zich opnieuw verdiepen in een specifieke methodiek die passend is bij een bepaalde groep van cliënten. Hij zal een gefundeerde en gedocumenteerde motivatie maken van deze keuze, waarbij een schriftelijk deel hoort en een deel praktijk. De opgegeven sjablonen worden gebruikt om de activiteit uit te schrijven. De student zal hierbij rekening houden en blijk moeten geven dat hij/zij rekening heeft gehouden met de feedback die tijdens de eerste examenperiode werd gegeven.
Voor deze Vaardigheidstoets zal de student zijn projectopdracht herkansen binnen het deeldomein dat ook in de eerste examenperiode werd gekozen nl. lichaamsexpressie OF manuele expressie.
De toets is opgebouwd uit volgende rubrieken
• Verdiepen in opgegeven leeftijdsgroep
• Specifiek ontwikkelingsdoel / leerdoel / vormingsdoel (motorisch, emotioneel, sociaal / communicatief / cognitief, re-creatief )
• Motivering voor methode en/of materiaal, afgestemd op de cliëntgroep
• Lesvoorbereiding (opbouw stappen van de activiteit)
• Aandachtspunten voor de begeleiding (veiligheid, differentiatie, inclusie)
• Afgestemde communicatie (helderheid, empowerment, begrenzing, activering)

Voor manuele expressie: kiezen, maken, laten ervaren, motiveren, …
Voor lichaamsexpressie: kiezen, motiveren, opbouwen, laten ervaren

2) Toetsmedium: digitaal
3) Bron: open boek
4) Toetsmoment: momentopname na proces
5) Beoordelaar: lector van dat domein van Creatief agogische vaardigheden
6) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal