Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociale agogiek 235216/3108/2324/1/06
Studiegids

Sociale agogiek 2

35216/3108/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verbeek Mieke
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student wordt ingeleid in de (sociale) agogiek die systematische en beroepsmatige beïnvloedings- en veranderingsprocessen bestudeert, gericht op het verhogen van kwaliteit van bestaan van volwassenen. De focus ligt op volwassenen die vooral omwille van hun maatschappelijk kwetsbare/zwakke positie en structureel maatschappelijke factoren moeilijkheden ondervinden en drempels ervaren, meer specifiek op mensen in armoede en op mensen in een migratiesituatie. Die drempels worden voor de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, onderwijs/vorming, gezondheid, vrije tijd en relaties) verkend, alsook specifieke ondersteuningsmogelijkheden.
De student verdiept zich vanuit een sociaal-agogisch perspectief in de thema’s armoede en migratie. Leefwereldperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie zijn de invalshoeken. Sociaal-agogisch werk op micro-, meso- en macroniveau komt aan bod. De actualiteit die verband houdt met de bestudeerde thema’s en invalshoeken krijgt een belangrijke plaats toebedeeld. Een sociaal-agogische en kritische benadering daarvan staat voorop.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student past de empowerende en inclusieve benadering toe voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie.
Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student beschrijft belangrijke drempels voor participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden aan de maatschappelijke instellingen en de samenleving.
De student bespreekt het belang en de wijze van participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden op micro-, meso- en macroniveau.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student analyseert informatie uit actuele media m.b.t. sociaal-agogische thema’s vanuit de aangeboden leerinhouden.
De student bespreekt de betekenis van de regelgeving m.b.t. mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden.
De student past het aangebrachte begrippenkader m.b.t. armoede en migratie juist toe.
De student toont inzicht in het verband tussen visie en verklaringsmodellen van armoede en migratie en het sociaal agogisch handelen op microniveau.
Cultuursensitief handelen
De student verwoordt mogelijke beeldvorming m.b.t. mensen in armoede en migratie.
De student beschrijft belangrijke elementen m.b.t. het leefwereldperspectief/insidersperspectief van mensen in armoede en van mensen in een migratiesituatie.

Leerinhoud

· Definiëring: Agogie en agogiek/Sociale agogiek en agogiek/Sociale agogiek en sociaal-agogisch werk
· Sociaal agogisch handelen op micro-, meso- en macroniveau
· (Kans)armoede, maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale uitsluiting
· Mensenrechten en sociale grondrechten
· Historiek en actuele situatie van migratie in België
· Specifieke drempels en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie
· Europese, federale, Vlaamse en lokale beleidsinitiatieven en regelgeving inzake armoedebestrijding en t.a.v. etnisch-culturele minderheden
· Armoede en migratie benaderd als sociaal-agogische thema’s en vanuit de invalshoeken: leefwereldperspectief/insidersperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie
· Basishouding bij het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare volwassenen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

· Syllabus ‘Sociale agogiek’ (2023-2024)
· Studiewijzer
· Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector