Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Internationale week 336356/3108/2324/1/63
Studiegids

Internationale week 3

36356/3108/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de orthopedagogie als Internationale week equi 3 (4ECTS)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hofman Bart, Moentjens Gwendy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is gebundeld in één week (week van 6 tot 10 november 2023). Tijdens deze internationale week overstijg je de landsgrenzen om de opleiding, jouw beroep en de sector in een internationale context te exploreren.
Vanuit orthopedagogische thema’s kijk je naar het volledige werkveld (social-educational-care-work), samen met studenten van andere buitenlandse hogescholen en opleidingen, kritisch naar de ondersteunings-, onderwijs-, begeleidings- en hulpverleningspraktijk elders en laat je je inspireren door internationale voorbeelden.
Aan de hand van internationale gastcolleges/workshops worden diverse thema’s met een Europese en mondiale bril bekeken en dit op niveau van: de sociaal-agogische praktijk, de opleiding, het beroep en de organisatie.
Voertaal: Nederlands en Engels

Begincompetenties (tekst)

-De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
-De student refereert conform de APA-normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student benoemt welke methode, techniek, theorie, tools hij het meest bruikbaar acht voor zijn latere beroep.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
Vanuit de bril van praktijkgericht orthopedagoog stelt de student zich relevante vragen, om vertrekkend van zijn professioneel handelen, de paper op te bouwen.
Internationaal gericht
De student plaatst de inhoud (internationale concepten, thema's, vernieuwende ideeën, orthopedagogische kaders, ...) van de internationale week in een breder sociaal-cultureel en internationaal perspectief.
De student beschrijft hoe hij de nieuwe internationale geleerde inhouden kan vertalen naar de praktijk.
Cultuursensitief handelen
De student vergelijkt op genuanceerde wijze en met respect voor ieders uniciteit en culturele identiteit de orthopedagogische context in binnen-en buitenland.
De student integreert de inzichten verworven uit de literatuurstudie en de internationale week bij het opbouwen van de paper. Er worden minimaal 3 anderstalige internationale bronnen gebruikt (waaronder minstens 1 Engelstalige).
De student beschrijft hoe de gekozen ervaring en de internationale/interculturele ontmoetingen zijn kijk op het werkveld en zijn mensbeeld (referentiekader) heeft beïnvloed.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen relevante en actuele thema’s in een internationale context aan bod. Volgende leerinhouden kunnen deel uitmaken van het opleidingsonderdeel: basiskennis en inzichten i.v.m. internationale instellingen (EU, Verenigde Naties, IMF, Wereldbank, NGO’s, concept ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘globalisering’, …), empowerment, inclusie, omgaan met probleemgedrag, dossiervorming, deontologie, jeugdhulpverlening (bescherming-sanctie), onderwijs (-vernieuwing), werken met de context, life events (bv. de dood),…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Bijkomend tekstmateriaal en PowerPointpresentaties uit de colleges en gastcolleges op Digitap
Extra literatuur op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,001. Korte omschrijving van de toets:
Kennistoets: 100% werkstuk Individuele opdracht Nederlands of Engels
Voor het opleidingsonderdeel is er een individuele opdracht in de vorm van een paper (100%). In deze paper verken je individueel de (ortho)(peda)gogische praktijk in verschillende internationale contexten. In deze paper worden minimaal 3 anderstalige internationale bronnen gebruikt, waarvan minstens 1 Engelstalige. Voor inhoudelijke – en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
2. Toetsmethode : werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium:schriftelijk (Toetsmoment: momentopname na proces)
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten
afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens alle leeractiviteiten van de internationale week (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in IbaMaFlex.

Bij elke gewettigde afwezigheid vraagt de student een vervangopdracht aan de verantwoordelijke lector (zie studiewijzer voor meer concrete informatie hieromtrent). De omvang van de vervangtaak is afhankelijk van de duur van de afwezigheid
Bij het vragen van een vervangopdracht neemt de student zelf het initiatief. Dit gebeurt per mail, ten laatste 1 week na datum van de laatste afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet correct is uitgevoerd of tijdig indient, dan worden 2 punten afgetrokken van de score voor het werkstuk.

Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er 4 punten per gemiste leeractiviteit afgetrokken van de score behaald op het werkstuk. Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten krijg je een nul voor het gehele opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. Je kan geen werkstuk meer indienen voor de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,001. Korte omschrijving van de toets:Individuele opdrachtHet werkstuk van de eerste examenperiode wordt aan de hand van de feedback van de lector herwerkt.Deze feedback krijgt de student op het feedbackmoment tijdens het academiejaar of op hetinzagemoment van de eerste examenperiode.Voor inhoudelijke- en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.Bij ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten, kan je een nieuwe opdracht voor het werkstuk vragen aan de verantwoordelijke lector. Je kan op basis van deze vervangopdracht een werkstuk indienen tijdens de tweede examenperiode.2. Toetsmethode: werkstuk (100%)3. Bron: open boek4. Toetsmedium: digitaal/schriftelijk5. Toetsmoment: momentopname na proces6. Beoordelaar: lector7. Clausule voor taal:Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding.1pt: Afspraken rond de opdracht1pt: Tekststructuur (& lay-out)1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl1pt: Correcte taal