Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business case FV34406/3095/2324/1/08
Studiegids

Business case FV

34406/3095/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bedrijfsfinanciering beperkt zich niet enkel tot het zich richten tot een bank om het financiële plaatje rond te krijgen. Het is complexer en tegelijk uitdagender dan dat. Een grondige, praktische analyse moet resulteren in optimalisering van de combinatie van investerings-, financierings- en dividendbeslissingen.

Dit zal je toepassen aan de hand van een business case. Je zal 4 deelopdrachten aangereikt krijgen die je in chronologische volgorde uitwerkt tegen vooropgestelde, driewekelijkse deadlines. De feedback op iedere deelcase zal je wapenen voor de uitwerking van de volgende deelcases. De uiteindelijke bedoeling bestaat erin een analyse van corporate finance te formuleren in een schriftelijk rapport alsmede in een mondelinge presentatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de belangrijkste financieringsformules voor ondernemingen uit.
Je werkt voor een specifieke case de essentiële onderdelen uit in het kader van een financiering.
OLR FV 2.0 - De bachelor BM/FV herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert een oplossing en verdedigt dit op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je selecteert, verwerkt en visualiseert data om tot bruikbare oplossingen te komen, ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
Je analyseert een domeinspecifiek bedrijfsprobleem in een authentieke of gesimuleerde omgeving en voert een opdracht uit.
OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je geeft een overzicht van de verschillende beroepsvelden in de sector.
OLR FV 5.2 - De bachelor BM/FV gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke software en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt de juiste digitale tools om een opdracht/probleem op een efficiënte manier op te lossen.
OLR FV 6.2 - De bachelor BM/FV toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je biedt de informatie aan op een gestructureerde en visuele wijze.
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.

Leerinhoud

 • Corporate Governance
 • Kasstroomanalyse
  • Kasplanning
  • Impact betalingsmodaliteiten op rendabiliteit
 • Bedrijfskapitaalbeheer
 • Investeringsanalyse
  • Rendementseis
  • Interestberekening
  • Financiële budgetteringstechnieken
 •  Financieringsbeslissing
  • Eigen vermogen versus vreemd vermogen – prijsvorming op de vermogensmarkt
  • Kredietfinanciering – Leasing – Factoring – Waarborgen – Intrestberekening
  • Overige financieringsvormen, zoals crowdfunding, venture capital, business angels…

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Werkcollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk of presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD in eerste zittijd, maar wel geslaagd bent voor een deelevaluatie, draag je dit deelcijfer over naar de tweede zittijd. (OER - art. 17.3)