Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project Investing35757/3095/2324/1/61
Studiegids

Project Investing

35757/3095/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Feldman Roland
Andere co-titularis(sen): Panteleeva Natalia, Van Hauwermeiren Tine, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor Excel.

Korte omschrijving

Je kruipt in de job van een echte financieel adviseur en je adviseert je klant over een mogelijke vastgoedtransactie. Om je advies te onderbouwen maak je gebruik van de informatie die je kreeg van het vastgoedkantoor en de bankverzekeraar. Omdat je erg klantgericht bent, pas je je aan aan de taal van de klant, dit kan Nederlands of Engels zijn. Uiteindelijk giet je je voorstel in een overzichtelijk werkdocument waarmee je ook je digitale skills laat uitblinken. In dit olod komt het er dus op aan om vanuit je financiële bril een investeringsdossier in vastgoed van A tot Z af te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je somt de risico's en administratieve formaliteiten op die gepaard gaan met een vastgoedtransactie.
Je identificeert de verschillende producten op de vastgoedmarkt.
Je vergelijkt verschillende vastgoedbeleggingen (direct en indirect) en de bijgaande risico's.
Je bespreekt het verschil in fiscale behandeling in de personenbelasting tussen het investeren in een eigen woning en een tweede woning.
Je past op een concrete situatie een aan- en verkoopproces van een vastgoedtransactie van A-Z toe.
Je past de wetgeving, processen en producten op de vastgoedmarkt toe.
Je berekent de return van directe en indirecte vastgoedbeleggingen op basis van een concreet voorbeeld.
Je berekent op basis van een concrete situatie de onroerende voorheffing van een directe vastgoedbelegging.
Je geeft advies over de verschillende vastgoedinvesteringen.
OLR FV 5.2 - De bachelor BM/FV gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke software en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je integreert beroepsspecifieke ICT toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je spreekt klanten vlot aan en je beantwoordt vragen op een heldere manier.
Je schrijft een grammaticaal correcte zakelijke email waarin je klanten informeert en adviseert
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je respecteert deadlines en collectieve werkafspraken.

Leerinhoud

Je maakt kennis met direct en indirect investeren in vastgoed en de fiscale impact van de investering op een portefeuille. Aan de hand van cases zal je telkens een financieel advies uitwerken en dit zal je ook in een klantenadviesgesprek toelichten aan de fictieve klant. Per groep zal je telkens moeten aantonen dat je de klant financieel advies kan verlenen wanneer deze wil investeren in vastgoed, op welke manier dan ook.

Je leert hierbij formeel en correct corresponderen in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Het zal voornamelijk gaan om formele e-mails schrijven (een klant uitnodigen voor een gesprek, om de juiste informatie vragen) alsook een verslag kunnen opmaken. Je leert ook om je formeel mondeling uit te drukken (zoals jezelf voorstellen, een klantadviesgesprek voeren enz.).

Voorts worden ook je digitale skills aangescherpt en zijn je investeringsvoorstellen gebaseerd op logische berekeningen in Excel. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies (18,00)
  Projectwerk (12,00)
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Casus
Open boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Casus
Open boek