Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Controleleer en deontologie36453/3095/2324/1/57
Studiegids

Controleleer en deontologie

36453/3095/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Ondernemingsrecht.

Korte omschrijving

Je leert professioneel en op een deontologisch verantwoorde manier te handelen, rekening houdend met van toepassing zijnde wetgeving, procedures, principes en normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beoordeelt een controlesysteem en toegepaste handelingen in een organisatie.
Je formuleert aanbevelingen over hoe het controlesysteem verbeterd kan worden.
Je faciliteert de controles met financiële en fiscale impact, al dan uitgevoerd door derden in een organisatie.
Je identificeert onwettige handelingen in een organisatie.
Je controleert de efficiëntie van genomen maatregelen ter verbetering van het controlesysteem.
Je adviseert je opdrachtgever over de implementatie van het bedrijfsbeleid en de administratie.
Je geeft advies over de risicobeheersing van een organisatie.
Je organiseert de ontwikkeling en implementatie van wetgeving, procedures en controlemaatregelen met financiële impact in een organisatie.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je handelt op een professioneel en deontologisch verantwoorde manier.
Je hanteert de te volgen regels, codes en normen van het beroep.

Leerinhoud

1. Omkadering van het beroep: de(geregistreerde) accountant, de bedrijfsrevisor, andere gerelateerde beroepen
2. Deontologie van de accountant
- aansprakelijkheid
- AWW, UBO
- GDPR
3. Deugdzaam bestuur: Corporate governance
4. Duurzaam bestuur: Sustainability
5. Andere codes en normen: Bazel, SOC's
6. Externe controle
- begrippen: materialiteit en risico
- doelstellingen
- werkzaamheden
- fasen
7. Interne controle
- begrip
- risicobeheer: Coso-model en toepassing ervan op financiële risico's
- processen en functiescheiding

Dit opleidingsonderdeel wordt interactief benaderd:

- Delen 2 tm 5: artikels en cases zijn de basis om het deontologisch handelen te kaderen binnen de bestaande wetgeving, principes en normen.
- Deel 6: we passen de leerstof toe met oefeningen
- Deel 7: aan de hand van jaarrekeningen en cases boordelen we kritisch de interne controle in de praktijk

Het studiemateriaal bestaat uit powerpoints.

Studiematerialen (lijst)

cursus deontologieVerplicht
  • Auteur: M Kimpe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

De toetsing gaat vooral na of de student in staat is geziene theorie toe te passen op concrete voorbeelden en oefeningen.