Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Fiscale actualisatie36457/3095/2324/1/96
Studiegids

Fiscale actualisatie

36457/3095/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verleysen Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsbelasting 1 EN eerder ingeschreven voor Personenbelasting EN eerder ingeschreven voor BTW.

Korte omschrijving

Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt de student verder ondergedompeld in het bad van de fiscaliteit. 

Tijdens elke sessie zullen er oefeningen en/of gevalstudies met verschillende vraagstukken besproken worden. Na een theoretische uiteenzetting volgt een praktische oefening die klassikaal wordt behandeld.

Er wordt ingespeeld op acutele topics; en er wordt dieper ingegaan op specifieke 'cases'. Steeds wordt getracht om de fiscale consequenties van bepaalde beslissingen binnen een onderneming te analyseren en begrijpen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je interpreteert juridische begrippen en diverse publicaties binnen de fiscale context.
Je vergelijkt de mogelijkheden en gevolgen inzake fiscaliteit tussen de verschillende juridische personen en constructies.
Je past beroepsspecifieke actualiteit en rechtspraak toe op fiscale problemen.
Je optimaliseert fiscale dossiers.
Je lost vanuit de fiscaal/juridische actualiteit een praktijksituatie op.
Je adviseert een klant over een uitgewerkt fiscaal dossier.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je interpreteert beroepsgerelateerde bronnen om je kennis te actualiseren en up to date te blijven.

Leerinhoud

Aan de hand van de fiscale 'hot topics' van het moment zal de docent specifieke oefeningen en/of theoretische updates bespreken. Rechtspraak en rechtsleer wordt geanalyseerd, er wordt omgegaan met opzoekingen in het Wetboek en er wordt nagegaan hoe ingespeeld kan worden op recente nieuwigheden op het vlak van fiscaliteit. 

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel zal je de theorie van de voorbije jaren praktisch kunnen omzetten in degelijke adviezen voor de klant.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (16u)
    Oefeningensessies met docentensturing (8u)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Open boek
Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Open boek
Mondeling examen

Toetsing (tekst)

De kennis van het opleidingsonderdeel wordt getoetst via een mondeling examen. Studenten mogen gebruik maken van de cursus, een wetboek en een rekenmachine.

De student krijgt een of meerdere oefeningen/cases en dient een advies voor te bereiden voor de klant. Dit mag gedurende maximaal 1 uur individueel schriftelijk voorbereid worden

Na de schriftelijke voorbereiding volgt een mondelinge toelichting bij de docent. Tijdens de mondelinge toelichting zal de docent doorvragen om te beoordelen of de nodige kennis inderdaad voorhanden is en wordt er ook gepolst naar de maturiteit van de student: kan er op een degelijke wijze een advies geformuleerd en uiteengezet worden aan een "klant".

De evaluatie richt zich op het beoordelen van een complex geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes; de eindbeoordeling is geen loutere optelsom van de onderscheiden scores op de verschillende (deel)vragen.