Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bachelorproef_AF36466/3095/2324/1/14
Studiegids

Bachelorproef_AF

36466/3095/2324/1/14
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hooft Charlotte
Andere co-titularis(sen): Brasseur Valentijn, Heirman Wannes, Joossen Kristof, Kimpe Mieke, Lkiya Chakir, Vael Karolien, Van Brandt Theresa, Verkerk Caroline, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stage_AF.

Korte omschrijving

De bachelorproef en de stage vormen samen het sluitstuk van je opleiding. Deze opleidingsonderdelen gelden als afsluitende toetsing waarbij je bewijst alle leerresultaten van de opleiding te hebben verworven. Je voert een praktijkgebaseerd onderzoek uit waarbij je een volledige onderzoekscyclus doorloopt en aanbevelingen formuleert waarmee een bedrijf verder aan de slag kan! 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert een topic binnen een gegeven situatie uit de accountancy of fiscalesector.
Je integreert de actuele wetgeving en het reglementair kader binnen de uitwerking van je onderzoekstopic.
Je houdt rekening met de wensen van je opdrachtgever binnen de accountancy of fiscale sector in de uitwerking van je onderzoekstopic.
Je overtuigt de jury van je kennis over en inzicht in de accountancy- en/of fiscale sector.
OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig om tot een oplossingsgericht onderzoeksrapport te komen.
OLR AF 5.1 - De bachelor BM/AF streeft naar een hoge digitale geletterdheid.
Je integreert beroepsspecifieke ICT-toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR AF 6.2 - De bachelor BM/AF toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je formuleert een beroepsgerelateerde onderzoeksvraag.
Je werkt op basis van je praktijkgerichte onderzoeksvraag een relevante onderzoeksopzet en -methode uit.
Je synthetiseert autonoom de verzamelde onderzoeksresultaten.
Je formuleert vanuit de verworven inzichten uit het onderzoek een antwoord en aanbevelingen op de praktijkgerichte onderzoeksvraag.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je reflecteert kritisch over de beperkingen van je onderzoek.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je presenteert je bachelorproef met de gepaste zakelijke terminologie.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je stelt deontologisch en/of maatschappelijk verantwoorde aanbevelingen voor die je onderzoeksvraag beantwoorden.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je formuleert vanuit eerder verworven inzichten van nationale en internationale tendensen en de actualiteit mogelijke verbeterkansen voor het bedrijf.

Leerinhoud

Je voert een praktijkgebasseerd onderzoek in het werkveld, bij voorkeur gekoppeld aan je stageplaats. Je formuleert, gebaseerd op een probleemstelling, een onderzoeksthema en onderzoeksvraag. Je voert op zelfstandige basis een onderzoek uit. Je verzamelt gegevens en analyseert deze en concludeert en rapporteert hierover.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Aanbevolen: Scoren met je scriptieVerplicht
 • Auteur: Leen Pollefliet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Individuele begeleiding2,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Paper en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Paper en presentatie
Open boek