Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vermogensplanning_FV36470/3095/2324/1/53
Studiegids

Vermogensplanning_FV

36470/3095/2324/1/53
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Vermogensplanning begeleidt je stapsgewijs in het adviesproces omtrent de opbouw, het behoud en de bescherming en de overdracht van het vermogen van een cliënt. De cliënt en zijn wensen en behoeften staan bij vermogensplanning centraal. Dit opleidingsonderdeel behandelt de vele facetten die een vermogensplanner nodig heeft om zijn cliënt optimaal te kunnen adviseren.

Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een kost wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (toegang software). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je definieert belangrijke principes inzake huwelijksvermogensrecht, erfrecht, burgerlijk recht en fiscaal recht met relevantie voor de praktijk van de vermogensplanning.
Je adviseert hoe de 4 pensioenpijlers optimaal in te vullen.
Je adviseert de optimalisatie van de structuur en vorm van het vermogen.
Je brengt de relatievorm en familiale structuur in kaart zowel op relationeel, emotioneel als op juridisch vlak.
Je analyseert de doelen en wensen van de cliënt met het oog op vermogensplanning.
Je reikt oplossingen aan om de beoogde doelen en wensen van de cliënt op gebied van vermogensplanning te realiseren (planning via de burgerlijke staat, schenkingen, testamenten, levensverzekeringen, ...).
Je adviseert op basis van een summiere risicoanalyse hoe de cliënt zichzelf en zijn vermogen beter kan beschermen.
Je adviseert de cliënt fiscale, financiële en juridische optimalisatie in functie van de analyse van de vermogenssituatie.
Je maakt een persoonlijke cashflowanalyse op op basis van de behoefte van de cliënt met inbegrip van alle inkomsten en uitgaven, waarbij je rekening houdt met de variabelen: rendement, inflatie en levensverwachting.
Je werkt een globaal advies uit om tegemoet te komen aan de nadelige of ongewenste gevolgen van de toepassing van het wettelijk erfrecht in een concrete situatie.
Je identificeert de basisregels van het erfrecht, de registratiebelasting en registratierechten, de erfbelasting, successieplanning en het huwelijksvermogensrecht.
Je analyseert het particuliere vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen, en bedrijfsvermogen van de cliënt rekening houdend met zijn behoefteanalyse.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel is opgebouwd rond het vermogensplanningsproces. Dit proces kan worden opgedeeld in vijf pijlers:
• Pijler 1: de client staat centraal: lifetime planning:
 • Wat is vermogensplanning?
 • De ideale vermogensplanner?
 • De cliënt als middelpunt in het proces
 • Plan van aanpak
• Pijler 2: persoonlijke analyse:
 • Algemene gegevens
 • De burgerlijke staat
 • De familiale structuur
• Pijler 3: financiële analyse:
 • De particuliere vermogenskaart
 • De bedrijfsmatige vermogenskaart
 • Pensioenanalyse
 • De inkomsten en uitgaven van de cliënt
• Pijler 4: Successiescan
• Pijler 5: Planningstechnieken naar de wens van de cliënt:
 • De rol van de vermogensplanner
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Planningstechnieken die zorgen voor gemoedsrust
 • Levensverzekeringen
 • Planning via de burgerlijke staat
 • Oprichting van een controlevehikel

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Leidraad VermogensplanningVerplicht€ 60,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
 • Omschrijving: Wolters kluwer
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Paper
Open boek