Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Innovation business challenge_FV36479/3095/2324/1/68
Studiegids

Innovation business challenge_FV

36479/3095/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hooft Charlotte
Andere co-titularis(sen): Schwagten Marina, Vael Karolien, Van de Velde Lorens, Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 50,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Reële bedrijfsproblemen vragen om creatieve oplossingen. Tijdens dit innovatiekamp worden studenten uitgedaagd om in een multidisciplinair team een innovatieve oplossing te bedenken voor een business case gerelateerd aan het thema duurzaam ondernemen. De case is een authentieke opdracht die wordt aangeleverd door diverse grote bedrijven. Doorheen de projectweek kunnen de studenten rekenen op advies van experten en professionals uit de bedrijven die de business cases aanleveren. Op het einde van de projectweek pitchen de studenten het uitgewerkt idee voor een jury. Die jury selecteert de beste ideeën.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je ontwikkelt via interdisciplinair samenwerken een innovatief business idee als antwoord op een complex en reëel bedrijfsprobleem.
Je toont aan hoe de integratie van verschillende vakgebieden geleid heeft tot een dieper inzicht van het bedrijfsprobleem en een beter uitvoerbaar business idee.
OLR FV 2.0 - De bachelor BM/FV herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je ondersteunt het bedrijf aan de hand van een managementrapportering, afgestemd op de instructies van de opdrachtgever.
OLR FV 3.1 - De bachelor BM/FV heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je zet via een creatieve brainstorm ideeën om in een innovatief business idee dat waarde creëert voor de opdrachtgever.
Je toont aan hoe het voorgestelde business idee op gestructureerde wijze via een gekozen tool of methodiek tot stand kwam.
OLR FV 3.2 - De bachelor BM/FV werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om bancaire en verzekeringsgerelateerde processen te optimaliseren.
Je geeft samen met een interdisciplinair team richting aan het proces door je te houden aan collectieve werkafspraken en deadlines.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert professionele gesprekken met bedrijfsexperten en coaches.
Je presenteert je business idee met de gepaste zakelijke terminologie en ICT-tools.
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt als zelfstandig lid van een interdisciplinair team actief mee aan het business idee waarbij je rekening houdt met ieders expertise.
Je beoordeelt de interdisciplinaire samenwerking d.m.v. constructieve feedback te geven met respect voor ieders competenties en groeikansen.

Leerinhoud

 1. Opstartfase (maandag): de dag start met een teambuilding. Daarna volgt er een opstartpresentatie door de opdrachtgever en worden de verschillende business cases (probleemstelling) toegelicht. De studenten brainstormen een eerste keer rond de probleemstelling. Er worden meerdere inspiratie-cases getoond om de studenten op weg te helpen.
 2. Ontwikkeling van een business idea (dinsdag-donderdag): op dinsdag wordt de methodiek van het Business Model Canvas toegelicht aan de studenten en gaan de studenten op bedrijfsbezoek bij de opdrachtgever om de business case te doorgronden. Op woensdag en donderdag werken de studenten onder begeleiding het Business Model Canvas verder uit. De studenten schrijven een business plan als toelichting bij het Business Model Canvas. Studenten leren The Pitch Canvas kennen, een brainstorming tool voor jonge ondernemers.
 3. Afsluitfase (vrijdag): de studenten pitchen hun business solution voor een jury van deskundigen en hun medestudenten. Er wordt een winnend groepje geselecteerd die met de prijs naar huis mag gaan!

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren40,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek