Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsproject marktonderzoek36488/3095/2324/1/83
Studiegids

Bedrijfsproject marktonderzoek

36488/3095/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Marktonderzoek.

Korte omschrijving

Hoe voer je een kwalitatief of kwantitatief marktonderzoek in de praktijk uit? Studententeams gaan aan de slag met een reële onderzoeksvraag van een bedrijf en voeren het stapsgewijs van A tot Z uit. Op het einde van het semester levert elk studententeam een onderzoeksrapport op en presenteren ze hun onderzoek aan de opdrachtgever. 

De teams kunnen rekenenen op wekelijkse feedbacksessies om het onderzoek in de juiste richting te laten evolueren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je formuleert aanbevelingen op basis van een opgestelde SWOT-analyse voor een opdrachtgever.
Je stelt een maatschappelijk verantwoord marketing/sales/ digitaal communicatie plan op (afhankelijk van de wensen van de specifieke opdrachtgever) waarbij je je keuzes inhoudelijk en budgettair verdedigt.
Je creëert diverse content voor verschillende digitale en niet-digitale kanalen afhankelijk van doelstelling en doelgroep.
OLR MAR 5.1 - De bachelor BM/MAR streeft naar een hoge digitale geletterdheid en volgt digitale trends op.
Je integreert beroepsspecifieke ICT toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je duidt via een probleemstelling de opzet en relevantie van je onderzoek.
Je stelt een onderzoeksplan op waarin je de onderzoeksopzet en -methode koppelt aan je probleemstelling en onderzoeksvraag.
Je stelt vertrekkend vanuit de onderzoeksvraag vragen op om de gewenste data te verzamelen.
Je onderzoekt en interpreteert data om een marketingplan kwalitatief en/of kwantitatief te onderbouwen, marketingbeslissingen voor te bereiden, te verbeteren of te controleren.
Je analyseert de externe marketingomgeving van een concreet bedrijf.
Je implementeert in het resultatenkader gevisualiseerde resultaten.
OLR MAR 7.2 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je schrijft beroepsspecifieke documenten/rapport op een adequate manier en in het gepaste taalregister. 
Je maakt een professionele, visueel en commercieel aantrekkelijke presentatie.
OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je bent mondeling en/of schriftelijk communicatief vaardig op een spontane en professionele manier.
OLR MAR 8.0 - De bachelor BM/MAR werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je geeft samen met het (interdisciplinair en multicultureel) team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen en stuurt dit bij indien nodig.

Leerinhoud

In dit vak wordt de theorie uit het basisvak 'Marktonderzoek' in de praktijk omgezet. Studenten werken gedurende het semester een reële marktonderzoeksvraag voor een bedrijf uit. Ze stellen een onderzoeksplan met bijhorende retroplanning op, werken het kwalitatieve of kwantitatieve onderzoek stapsgewijs uit en houden een wekelijks rapport bij om de voortgang te monitoren. Aan de hand van wekelijkse feedbackgesprekken met de lector en de opdrachtgever wordt het project nauwgezet opgevolgd en in de juiste richting gestuwd.

Studiematerialen (lijst)

Dit is marktonderzoekVerplicht€ 39,40
 • Auteur: De Laet, Picard, Toye

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren38,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen134,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00Paper en presentatie
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Gedragsobservatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Paper en presentatie
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Gedragsobservatie