Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bachelorproef_MAR36495/3095/2324/1/30
Studiegids

Bachelorproef_MAR

36495/3095/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hooft Charlotte
Andere co-titularis(sen): Bauer Evelyn, Heirman Wannes, Janssens Anny, Van den Eynde Nii, Vanormelingen Christine, Verpoort Roxanne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stage_MAR.

Korte omschrijving

De bachelorproef en de stage vormen samen het sluitstuk van je opleiding. Deze opleidingsonderdelen gelden als afsluitende toetsing waarbij je bewijst alle leerresultaten van de opleiding te hebben verworven. Je voert een praktijkgebaseerd onderzoek uit waarbij je een volledige onderzoekscyclus doorloopt en aanbevelingen formuleert waarmee een bedrijf verder aan de slag kan!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert een bepaalde probleemstelling binnen de marketingsector.
Je houdt rekening met de wensen van je opdrachtgever in de uitwerking van je onderzoekstopic.
Je overtuigt de jury van je kennis over en inzicht in de marketingsector.
Je stelt concrete, werkbare aanbevelingen voor die je onderzoeksvraag beantwoorden.
OLR MAR 3.2 - De bachelor BM/MAR werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om operationele marketing en sales processen te optimaliseren.
Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig om tot een oplossingsgericht onderzoeksrapport te komen.
OLR MAR 5.1 - De bachelor BM/MAR streeft naar een hoge digitale geletterdheid en volgt digitale trends op.
Je integreert beroepsspecifieke ICT-toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je formuleert een beroepsgerelateerde onderzoeksvraag.
Je werkt op basis van je praktijkgerichte onderzoeksvraag een relevante onderzoeksopzet en -methode uit.
Je synthetiseert autonoom de verzamelde onderzoeksresultaten.
Je formuleert vanuit de verworven inzichten uit het onderzoek een antwoord en aanbevelingen op de praktijkgerichte onderzoeksvraag.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je reflecteert kritisch over de beperkingen van je onderzoek.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je presenteert je bachelorproef met de gepaste zakelijke terminologie.
OLR MAR 9.0 - De bachelor BM/MAR handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je stelt deontologisch en/of maatschappelijk verantwoorde aanbevelingen voor die je onderzoeksvraag beantwoorden.
OLR MAR 10.0 - De bachelor BM/MAR reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je formuleert vanuit eerder verworven inzichten van nationale en internationale tendensen en de actualiteit mogelijke verbeterkansen voor het bedrijf.

Leerinhoud

Je voert een praktijkgebasseerd onderzoek in het werkveld, bij voorkeur gekoppeld aan je stageplaats. Je formuleert, gebaseerd op een probleemstelling, een onderzoeksthema en onderzoeksvraag. Je voert op zelfstandige basis een onderzoek uit. Je verzamelt gegevens en analyseert deze en concludeert en rapporteert hierover.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Aanbevolen: Scoren met je scriptieVerplicht
 • Auteur: Leen Pollefliet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Individuele begeleiding2,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek