Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bachelorproef_SCM36512/3095/2324/1/26
Studiegids

Bachelorproef_SCM

36512/3095/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hooft Charlotte
Andere co-titularis(sen): Casier Gregory, Heirman Wannes, Hintjens Joost, Peeters Frank, Popelier Dimitri, Schwagten Marina, Van Asch Thomas, Van Schil Jort, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stage_SCM.

Korte omschrijving

De bachelorproef en de stage vormen samen het sluitstuk van je opleiding. Deze opleidingsonderdelen gelden als afsluitende toetsing waarbij je bewijst alle leerresultaten van de opleiding te hebben verworven. Je voert een praktijkgebaseerd onderzoek uit waarbij je een volledige onderzoekscyclus doorloopt en aanbevelingen formuleert waarmee een bedrijf verder aan de slag kan!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert een topic/probleem binnen een gegeven situatie in de supply chain.
Je werkt verbeteringstrajecten uit voor de supply chain.
Je motiveert de genomen maatregelen in het proces op duurzaam (people, planet en profit) vlak.
OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je ondersteunt het management in het beheer van de supply chain.
OLR SCM 3.2 - De bachelor BM/SCM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig om tot een oplossingsgericht onderzoeksrapport te komen.
OLR SCM 5.1 - De bachelor BM/SCM streeft naar een hoge digitale geletterdheid en maakt gebruik van actuele technologie├źn.
Je integreert beroepsspecifieke ICT-toepassingen voor uiteenlopende beroepsspecifieke situaties.
OLR SCM 6.2 - De bachelor BM/SCM toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je formuleert een beroepsgerelateerde onderzoeksvraag.
Je werkt op basis van je praktijkgerichte onderzoeksvraag een relevante onderzoeksopzet en -methode uit.
Je synthetiseert autonoom de verzamelde onderzoeksresultaten.
Je formuleert vanuit de verworven inzichten uit het onderzoek een antwoord en aanbevelingen op de praktijkgerichte onderzoeksvraag.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je reflecteert kritisch over de beperkingen van je onderzoek.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je presenteert je bachelorproef met de gepaste zakelijke terminologie.
OLR SCM 9.0 - De bachelor BM/SCM handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je stelt deontologisch en/of maatschappelijk verantwoorde aanbevelingen voor die je onderzoeksvraag beantwoorden.
OLR SCM 10.0 - De bachelor BM/SCM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je formuleert vanuit eerder verworven inzichten van nationale en internationale tendensen en de actualiteit mogelijke verbeterkansen voor het bedrijf.

Leerinhoud

Je voert een praktijkgebasseerd onderzoek in het werkveld, bij voorkeur gekoppeld aan je stageplaats. Je formuleert, gebaseerd op een probleemstelling, een onderzoeksthema en onderzoeksvraag. Je voert op zelfstandige basis een onderzoek uit. Je verzamelt gegevens en analyseert deze en concludeert en rapporteert hierover.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Aanbevolen: Scoren met je scriptieVerplicht
 • Auteur: Leen Pollefliet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Individuele begeleiding2,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Casus en presentatie
Open boek