Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie - Choreografie 239001/3098/2324/1/47
Studiegids

Compositie - Choreografie 2

39001/3098/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Croizé Claire, Jaczewska Kinga, Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

In choreografie 2 maken studenten kennis met nieuwe choreografische benaderingen die voortbouwen op de belangrijkste principes die zijn verkend in choreografie 1. De uiteindelijke opdracht voor choreografie 2 is het creëren van een locatie-specifieke solo die wordt uitgevoerd als onderdeel van een groepsperformance evenement.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Choreografie 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Choreografie 1 worden opgenomen samen met Choreografie 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Maakt gebruik van relevante compositorische en choreografische apparaten om een originele intentie over te brengen.
Kan zijn eigen artistieke stem identificeren en kan over zijn kenmerken articuleren
Onderzoekt en identificeert persoonlijke beweging en choreografische interesse en esthetiek
Selecteert en past passende instrumenten toe voor een taak en een artistiek proces
Investeert in de verkenning van de ruimte, het concept en het materiaal in de realisatie van een solo.
Geeft blijk van ervaringsgericht en theoretisch inzicht in de verschillende fasen van een compositie/choreografisch proces.
Werkt samen met medestudenten om een samenhangend performance-evenement te creëren
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert over hoe methodologieën resoneren met de eigen artistieke praktijk en stem.
Kan een kritische en constructieve dialoog aangaan met medestudenten over artistiek werk
Maakt gebruik van en draagt bij aan een reeks methodologieën om fysieke en verbale feedback te geven en te ontvangen
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont zelfmanagementvaardigheden aan om een eigen artistieke praktijk te ontwikkelen.

Leerinhoud

In choreografie 2 maken de studenten kennis met nieuwe choreografische benaderingen die voortbouwen op de belangrijkste principes die zijn verkend in Choreografie 1. De studenten gaan in gesprek met choreografische visies die door geselecteerde docenten worden omarmd en verkennen persoonlijke verbanden met verschillende benaderingen. De belangrijkste taak voor choreografie 2 is het creëren van een site-specifieke solo die wordt uitgevoerd als onderdeel van een groepsvoorstelling. Binnen het project moet je rekening houden met de mogelijkheden voor je benadering van of met de ruimte en onderzoek naar mogelijke verbanden en performatieve mogelijkheden. Binnen het creatieproces omarm je ook een scala aan feedbacksystemen, om feedback te geven en te ontvangen met collega's als cruciaal onderdeel van het creatieproces. Studenten maken ook kennis met de verschillende onderdelen van een choreografisch proces dat inspiratie, exploratie, sensatie, creatie, verwerking, delen, feedback en uitvoeren omvat, en reflecteren over hoe ze zich verhouden tot elk aspect van de creatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid