Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Bachelorproef deel 1 groepschoreografie34210/3098/2324/1/16
Studiegids

Bachelorproef deel 1 groepschoreografie

34210/3098/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Chiodi Latini francesca, Marinus Tuur
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

In groepschoreografie worden studenten gevraagd een groepsdans te choreograferen die door BA1- en BA2-dansstudenten wordt uitgevoerd dat is ongeveer 10 minuten lang. Het proces omvat de ontwikkeling van een thema vanuit een onderzoeksvraag, en werkt door middel van een reeks artistieke en logistieke beslissingen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Choreografie 1 en Choreografie 2 verworven en studiepunt behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Ontwikkelt een groepscreatie, vertrekkend van een onderzoeksvraag, en ontwikkelt deze tot een voorstelling.
Maakt gebruik van relevante methodologieën om materiaal te produceren dat de choreografische bedoeling communiceert
Ontwikkelt een eigen artistiek concept, bewegingspraktijken en compositietaken om eigen werk te creëren.
Kan de eigen artistieke stem identificeren en de kenmerken ervan articuleren
Identificeert en daagt persoonlijke beweging en choreografische interesses en esthetiek uit
Integreert en brengt ervaringen uit een diversiteit aan artistieke visies over in de ontwikkeling van een eigen artistieke praktijk.
Investeert in artistiek onderzoek met behulp van een scala aan methodieken om te komen tot creatieve processen die de persoonlijke praktijk uitdagen.
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Kan observeren, reflecteren en communiceren over de eigen creatie vanuit een artistiek en productieperspectief.
Kan kritisch reflecteren op en evalueren van de eigen creatie gedurende het hele proces en product.
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Werkt gezamenlijk aan de coördinatie van de logistiek van een complex proces om tot een gezamenlijk resultaat te komen dat een persoonlijke en een groepsvisie omvat.
Toont het vermogen om een persoonlijk en groepsproces effectief te managen met het oog op het artistieke doel
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Waardeert individualiteit en respecteert individuele bijdrage aan een creatief proces
Werkt op een effectieve manier samen met de groep aan gemeenschappelijke doelen
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Geeft in een constructieve dialoog met collega's bekendheid aan een persoonlijke creatie
Communiceert en articuleert persoonlijke intentie, woordenschat en besluitvorming met medestudenten.
Communiceert respectvol met alle betrokken medestudenten - dansers, collega's, technici, docenten, publiek, jury.

Leerinhoud

Het artistieke afstudeerproject voor het Bachelorexamen biedt de mogelijkheid om kennis, vaardigheden, ervaring, interesses en vragen te integreren in een lopend onderzoek gedurende het hele laatste jaar. Het bestaat uit drie elementen: research paper, groepschoreografie en solo-choreografie.

In groepschoreografie worden studenten gevraagd een groepsdans te choreograferen die door BA1- en BA2-dansstudenten wordt uitgevoerd dat is ongeveer 10 minuten lang. Het proces omvat de ontwikkeling van een thema vanuit een onderzoeksvraag, en werkt door middel van een reeks artistieke en logistieke beslissingen. De studenten worden aangezet om aandacht te geven aan alle onderdelen van hun proces: van onder andere bewegingsgeneratie, ontwikkeling, variatie, manipulatie van materiaal, consolidatie, het toepassen van choreografische en structurele apparaten, delen, feedback geven en reflectie. Ook worden studenten gestimuleerd om te experimenteren met verschillende vormen van performativiteit. Naast de focus op de creatie wordt van de studenten ook verwacht dat ze een constructieve werkomgeving creëren, waarin zowel zijzelf als hun dansers zich veilig voelen om hun dans- en choreografische vaardigheden maximaal uit te dagen. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid