Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Organische chemie 220910/3096/2324/1/44
Studiegids

Organische chemie 2

20910/3096/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Organische Chemie 1.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de facetten "organische reacties" en "structuurbepaling"

"Organische reacties" is het vervolg op organische chemie 1, er wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste reacties (en de benodigde reagentia) van de verschillende functionele groepen. Deze reacties worden theoretisch uitgewerkt en ingeoefend in klasverband. Naast de kennis van reacties wordt er ook dieper ingegaan op de belangrijkste intermediairen die voorkomen tijdens een organische reactie. Hun ontstaan, hun stabiliteit en eigenschappen worden besproken. Deze basis is nodig om het zuur-base gedrag van organische moleculen correct te kunnen interpreteren en verklaren (zelfstudie).

Het belang van een grondige kennis van de organische naamgeving blijft centraal staan in deze lessenreeks.

Tijdens "structuurbepaling" komen de verschillende spectroscopische technieken die gebruikt worden in de determinatie, analyse en de zuiverheidscontrole van een (on)-bekende stof aan bod . Meer bepaald: Infrarood spectroscopie, 1H-NMR-spectroscopie, massaspectroscopie en UV-spectroscopie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule te analyseren via spectroscopische technieken
Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
Chemical_researcher - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Combineert de resultaten van verschillende spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) gebruikt als structuuranalyse om een onbekende organische molecule te determineren
interpersoonlijk - samenwerken
communiceert respectvol, assertief en constructief
intrapersoonlijk - methodologie
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Beschrijft de mechanismen die optreden bij de verschillende organische klassen en hun typische reacties
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule te analyseren via spectroscopische technieken
Combineert de resultaten van verschillende spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) gebruikt als structuuranalyse om een onbekende organische molecule te determineren
Geeft op een eenduidige manier de naam aan een organische molecule
Rangschikt de verschillende intermediairen volgens stabiliteit
Rangschikt verschillende organische molecule volgens zuur/base gedrag
Schrijft de belangrijkste oxidatie/reductie reacties uit
Schrijft een eenvoudige syntheseweg uit
Verklaart de eigenschappen van de verschillende organische klassen (incl intermediairen)
Verklaart de verschillende factoren die de spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) beïnvloeden
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische klassen van verbindingen
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Beschrijft de mechanismen die optreden bij de verschillende organische klassen en hun typische reacties
Geeft op een eenduidige manier de naam aan een organische molecule
Rangschikt de verschillende intermediairen volgens stabiliteit
Rangschikt verschillende organische molecule volgens zuur/base gedrag
Schrijft de belangrijkste oxidatie/reductie reacties uit
Schrijft een eenvoudige syntheseweg uit
Verklaart de eigenschappen van de verschillende organische klassen (incl intermediairen)
Verklaart de verschillende factoren die de spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) beïnvloeden
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische klassen van verbindingen
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Labtechnicus - A4_rapporteren
communiceert respectvol, assertief en constructief
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften

Leerinhoud

Organische reacties:
- reactieve intermediairen
- alkylhalogeniden
- alcoholen
- ethers & epoxiden
- aldehyden en ketonen
- carbonzuren & carbonzuurderivaten
- aminen
- zuren en basen (zelfstudie)

Structuuranalyse: 
    Massaspectrometrie
    1H-NMR
    Infrarood
    UV

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 1. cursus Organische chemie 2 - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
 2. cursus structuurbepaling - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool 
 3. Organic Chemistry -John McMurry- 11th edition (aanbevolen)
 4. oefeningen op intranet/internet
 5. Digitapcursus: Organische chemie 2
 6. Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole
Zelfstudiepakket : "organische naamgeving volgens IUPAC"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen structuurbepaling. gebruik tabellenboekje spectroscopie
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen facet "organische reacties".
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen "structuurbepaling" . gebruik tabellenboekje spectroscopie.


Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen "organische reacties"
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Opdracht voor het facet "Structuurbepaling" (info op Digitap). Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

 • Het opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten: het facet structuurbepaling (spectroscopie) 30% en organische reacties 70%. Elk facet heeft een apart examen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)


gebruik tabellenboekje spectroscopie toegestaan tijdens het deelexamen van structuurbepaling. Schrijven in dit boekje is niet toegestaan