Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Geïntegreerd lab en project (CH)31146/3096/2324/1/32
Studiegids

Geïntegreerd lab en project (CH)

31146/3096/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dhont Karin, Gutschoven Inge, Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 468,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Instrumentele analyse 3 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Instrumentele analyse 3) EN (simultaan te volgen met Organische synthese OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Organische synthese) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 2 CH OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Procestechnologie 2 CH) EN (simultaan te volgen met Validatie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Validatie) EN (simultaan te volgen met Elektrochemie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Elektrochemie).

Korte omschrijving

In het geïntegreerd lab worden alle courante analysetechnieken uitgevoerd, milieu-analyses gedaan, moleculen gesynthetiseerd en gekarakteriseerd, instrumenten en methoden gevalideerd. Naast het leren werken met vaak ingewikkelde apparatuur wordt aandacht besteed aan onderhoud en troubleshooting. De studenten worden gesensibiliseerd voor de kwaliteitsbewaking en -zorg via het valideren van toestellen en analysemethoden. Geschikte software wordt intensief gebruikt, zowel bij de sturing van de apparatuur, als voor opzoekwerk en rapportering.

Zo is de toekomstige laboratoriumtechnoloog bijna paraat om de stap te zetten van een leeromgeving naar een reële laboratoriumomgeving.

Tijdens de seminaries krijgt de student een betere perceptie van zijn latere werksituatie. De initiatieven worden gestuurd door verschillende lectoren en kunnen onder meer volgende activiteiten omvatten: bedrijfsbezoeken, het bijwonen van voordrachten, de analyse en bespreking van concrete probleemsituaties, het gebruik van moderne informatiebronnen en -vormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
maakt gebruik van betrouwbare bronnen tijdens opzoekwerk
Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
beoordeelt op een kritische wijze de uitgevoerde experimenten en de daarbij behorende resultaten
werkt multidisciplinair tijdens de uitvoering van de labexperimenten
Chemical_researcher - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Maakt correcte berekeningen in verband met concrete toepassingen
Chemical_researcher - A4_rapporteren
Omschrijft een syntheseweg met behulp van retrostynthese voor een organische molecule (aromatisch, zowel als alifatisch) op basis van een aantal beginproducten
Chemical_researcher - C1_organische synthese & polymeerchemie
bepaalt met behulp van spectroscopische technieken de structuur van een organische molecule
Beschrijft de mechanismen en de technieken om via een meerstapssynthese een organische molecule (incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
Identificeert en analyseert met verschillende technieken de zuiverheid van een organische molecule
implementeert alle courante chemische analyse & synthesetechnieken
maakt gebruik van de verschillende technieken die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode
optimaliseert de uitgevoerde experimenten
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een meerstaps organische synthese uit
Omschrijft een syntheseweg met behulp van retrostynthese voor een organische molecule (aromatisch, zowel als alifatisch) op basis van een aantal beginproducten
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
analyseert op basis van een efficiënte proefopzet in functie van de onderzoeksvraag en van de gekozen statistische methodiek
bereidt standaarden en monsters op de gepaste manier.
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
documenteert zich tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën
heeft tijdens de analyse zicht op de betekenis van de bekomen meetwaarden.
Is op de hoogte van de nieuwste toepassingen in verband met thermische analyse gebruikt in de chemie. (seminarie)
lost instrumentele defecten op en vervangt onderdelen aan apparatuur
optimaliseert de werking van apparatuur door gepast onderhoud
rapporteert mondeling en schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden
taxeert de bekomen meetwaarden tijdens de analyse en stuurt zo nodig bij
Toont belangstelling tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën (seminarie)
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chemische analyse uit
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
interpersoonlijk - communicatie
gebruikt wetenschappelijk Engels
rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
interpersoonlijk - samenwerken
bereidt standaarden en monsters op de gepaste manier.
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
heeft tijdens de analyse zicht op de betekenis van de bekomen meetwaarden.
optimaliseert de werking van apparatuur door gepast onderhoud
rapporteert mondeling en schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden
interpersoonlijk - stakeholdergerichtheid
documenteert zich tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën
Toont belangstelling tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën (seminarie)
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
geeft aan welke competenties hij reeds bereikt heeft
bereid zich voor op het werkveld en sollicitatie
intrapersoonlijk - methodologie
analyseert op basis van een efficiënte proefopzet in functie van de onderzoeksvraag en van de gekozen statistische methodiek
bepaalt met behulp van spectroscopische technieken de structuur van een organische molecule
Bereidt een labopdracht minutieus voor
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
Beschrijft de mechanismen en de technieken om via een meerstapssynthese een organische molecule (incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
Identificeert en analyseert met verschillende technieken de zuiverheid van een organische molecule
implementeert alle courante chemische analyse & synthesetechnieken
Is op de hoogte van de nieuwste toepassingen in verband met thermische analyse gebruikt in de chemie. (seminarie)
Maakt correcte berekeningen in verband met concrete toepassingen
maakt gebruik van de verschillende technieken die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode
Rapporteert wetenschappelijk en samenhangend over de uitgevoerde experimenten (inclusief het project)
taxeert de bekomen meetwaarden tijdens de analyse en stuurt zo nodig bij
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chemische analyse uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een meerstaps organische synthese uit
werkt multidisciplinair tijdens de uitvoering van de labexperimenten
intrapersoonlijk - probleemanalyse
beoordeelt op een kritische wijze de uitgevoerde experimenten en de daarbij behorende resultaten
lost instrumentele defecten op en vervangt onderdelen aan apparatuur
maakt gebruik van betrouwbare bronnen tijdens opzoekwerk
optimaliseert de uitgevoerde experimenten
optimaliseert de werking van apparatuur door gepast onderhoud
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Bereidt een labopdracht minutieus voor
gebruikt wetenschappelijk Engels
maakt gebruik van betrouwbare bronnen tijdens opzoekwerk
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
geeft aan welke competenties hij reeds bereikt heeft
werkt multidisciplinair tijdens de uitvoering van de labexperimenten
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
Labtechnicus - A4_rapporteren
rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
Rapporteert wetenschappelijk en samenhangend over de uitgevoerde experimenten (inclusief het project)
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
Labtechnicus - C2_chemische analyse
beoordeelt op een kritische wijze de uitgevoerde experimenten en de daarbij behorende resultaten

Leerinhoud

Lab

 1. De studenten worden vaardiger in het gebruik van reeds bekende analysetechnieken; zij besteden meer aandacht aan de optimalisatie van meetparameters en onderhoud van toestellen. Een aantal bijkomende analysemethoden worden toegepast. Verschillende bepalingen kaderen in de analyse van milieumonsters.
  Volgende topics komen aan bod: controle van een UV-VIS spectrofotometer, FTIR-spectrofotometrie, AAS, ICP-OES, wateranalyse (BOD, COD, e.a.), HPLC, GC-MS, IC, gebruik van software voor data-acquisitie en -verwerking, validatie van analysemethodes.
 2. Deel Elektrochemie: potentiometrische redox- en neerslagtitraties, rechtstreekse potentiometrische bepalingen, gebruik van een automatische titrator, KF-watergehaltebepaling, conductometrie
 3. Retrosyntheseoefeningen van alifaten en aromaten : Meerstapsyntheses in praktijk brengen 
       a. van aromaten 
       b. van alifaten
 4. Zuiverheidscontrole van de gesynthetiseerde moleculen via 
       a. kook-en smeltpuntsbepaling
       b. gaschromatografie 
       c. dunnelaagchromatogafie 
       d. spectroscopische technieken: FTIR (IR), UV
 5. Spectroscopie in de organische synthese: 
       a. 13C en 1H NMR 
       b. IR 
       c. Massaspectrometrie 
       d. UV
 6. Verslaggeving van de resultaten


Seminaries
De inhoud van de seminaries wordt in de loop van het academiejaar geconcretiseerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Lab

- Cursus "Geïntegreerd lab - Instrumentele Analyse" - auteurs: I. Opsteyn & B. Peeters - AP Hogeschool.
- Cursus "Organische synthese" - auteur: I. Gutschoven - AP Hogeschool
- Cursus "Retrosynthese"- auteur: I.Gutschoven - AP Hogeschool
- Cursus "Geïntegreerd lab Elektrochemie"-auteur: B. Peeters - AP Hogeschool

Digitapcursus "Geïntegreerd lab en project"

Het gebruik van een laptop is tijdens het practicum toegelaten.

Seminaries: nota's van de voordrachten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen151,00 uren
Werktijd buiten de contacturen317,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00examen in examenperiode. De toets bestaat uit open vragen, gesloten vragen en casussen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00De toets bestaat uit open vragen, gesloten vragen en casussen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00examen in examenperiode. De toets bestaat uit open vragen, gesloten vragen en casussen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00De toets bestaat uit open vragen, gesloten vragen en casussen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00de permanente evaluatie betreft labvoorbereiding, labwerk, presentaties, verslagen en labtoetsen. Geen tweede zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

 • Het opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten: geïntegreerd lab Instrumentele Analyse (62%), geïntegreerd lab Elektrochemie (12%), geïntegreerd lab Organische Chemie (26%) en seminaries.
 • De student dient verplicht aanwezig te zijn op de praktijksessies van deze 3 facetten. Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

  ‐ Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.


  De student kan per labreeks maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
  Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.

  Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


  Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de praktijksessie omwille van veiligheidsredenen. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

  Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze praktijksessie.


 • Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

  Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

 • Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalsessie.

 • Laattijdig indienen van verslagen resulteert in een 0 score voor het deelexamen. 
 • De student dient aanwezig te zijn op de seminaries.
 • Tijdens het examen is het gebruik van het tabellenboekje "spectroscopie" toegestaan. Schrijven is niet toegestaan in het tabellenboekje.
 • Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.
  Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.