Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef CH28175/3096/2324/1/92
Studiegids

Bachelorproef CH

28175/3096/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge, Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 624,50 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Geïntegreerd lab en project (CH) OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Geïntegreerd lab en project (CH)) EN (simultaan te volgen met Elektrochemie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Elektrochemie) EN (simultaan te volgen met Instrumentele analyse 3 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Instrumentele analyse 3) EN (simultaan te volgen met Organische synthese OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Organische synthese) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 2 CH OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Procestechnologie 2 CH).

Korte omschrijving

De stageperiode is het sluitstuk van de opleiding; deze periode loopt over 14 werkweken in de 2° helft van het academiejaar. De stage verloopt in een bedrijf of instelling onder leiding van een deskundige van het bedrijf (stagementor). Dit kan zowel in het binnen- als buitenland.
Studenten uit de afstudeerrichting Chemie komen meestal terecht in een laboratorium voor productiecontrole, kwaliteitscontrole of milieuanalyses, waar zij bepalingen uitvoeren op monsters van uiteenlopende aard (productiestalen, afvalwaters, geneesmiddelen, polymeren, ...). Sommigen doen wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit of research lab.
Binnen de stage-werkzaamheden wordt ruimte voorzien voor het schrijven van een eindwerk, d.i. een uitgebreid verslag over een onderwerp dat nader werd onderzocht.


Het bijhouden van de POP-map dient als hulp voor de student om zijn professionele ontwikkeling zelf te kunnen opvolgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
herkent aangeleerde technieken gebruikt in reële toepassingen.
Chemical_researcher - A4_rapporteren
rapporteert de resultaten van een uitgebreider project op een correcte wetenschappelijke wijze schriftelijk
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
gebruikt alle courante chemische analysetechnieken
lost instrumentele defecten op en vervangt onderdelen aan apparatuur
lost problemen op eigen aan de chemische procedures
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
interpersoonlijk - communicatie
becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
ontwikkelt de nodige sociale vaardigheden om met collega's en oversten vlot te communiceren.
rapporteert de resultaten van een uitgebreider project op een correcte wetenschappelijke wijze schriftelijk
rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
verzorgt het labschrift (digitaal of schriftelijk) wat betreft inhoud en vorm
interpersoonlijk - samenwerken
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
handelt volgens voorgeschreven veiligheid, milieu en hygiënevoorschriften en conform de beroepsethiek inherent aan het werkveld
voert een permanente kwaliteitszorg (controle, kalibratie en validatie) uit.
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
reflecteert over het eigen handelen
bereid zich voor op het werkveld en sollicitatie
intrapersoonlijk - methodologie
herkent aangeleerde technieken gebruikt in reële toepassingen.
intrapersoonlijk - probleemanalyse
gebruikt alle courante chemische analysetechnieken
lost instrumentele defecten op en vervangt onderdelen aan apparatuur
lost problemen op eigen aan de chemische procedures
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
reflecteert over het eigen handelen
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
reflecteert over het eigen handelen
Labtechnicus - A4_rapporteren
becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
ontwikkelt de nodige sociale vaardigheden om met collega's en oversten vlot te communiceren.
rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
verzorgt het labschrift (digitaal of schriftelijk) wat betreft inhoud en vorm
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
handelt volgens voorgeschreven veiligheid, milieu en hygiënevoorschriften en conform de beroepsethiek inherent aan het werkveld
voert een permanente kwaliteitszorg (controle, kalibratie en validatie) uit.
Process_engineer - P1_procestechnologie
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
reflecteert over het eigen handelen

Leerinhoud

De studenten van de afstudeerrichting Chemie kunnen o.a. de volgende opdrachten krijgen:
 • het op punt stellen van een analysemethode
 • het valideren van een analysetechniek
 • het onderzoeken en optimaliseren van meetvoorwaarden
 • de vergelijking van verschillende analysemethoden
 • het onderzoek naar de synthese van nieuwe moleculen

POP
Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn studievoortgang aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt, als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stage en eindwerk

*  De stagesyllabus en de syllabus "Rapportering eindwerk".
*  Indien nodig extra literatuur over het stage/bachelorproef onderwerp voorzien door de stagementor.


Pop

*  Opleidingskaart Chemie.
*  Map met invulbladen (eventueel) op digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage532,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht19,00eindwerk
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht19,00presentatie en verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht19,00eindwerk
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht19,00eindwerkpresentatie en verdediging
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio5,00het POP wordt geëvalueerd op zijn volledigheid en kwaliteit. geen 2de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context57,0057% op labwerk adhv het stagebeoordelingsformulier. Geen 2de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

Facet stage en eindwerk:
De stagementor beoordeelt het stageverloop a.h.v. een stagebeoordelingsformulier. Na de stage dient het eindwerk te worden verdedigd voor een jury.

Toetsvorm:  stage voor 57% 
     toetsmethode: gedragsobservatie
     bron: open boek
     toetsmedium: overig product
     toetsmoment: permanent proces

Toetsvorm: eindwerk-stage voor 19%
     toetsmethode: werkstuk 
     bron: open boek 
     toetsmedium: schriftelijk
     toetsmoment: momentopname

Toetsvorm: mondelinge presentatie en/of verdediging eindwerk voor 19%
     toetsmethode: presentatie 
     bron: open boek 
     toetsmedium: mondeling 
     toetsmoment: momentopname


Facet POP (5%):
De puntenberekening gebeurt volgens de formule: volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor) (zie Digitap).


Het niet inleveren van de bachelorproef binnen de voorziene deadline resulteert, ongeacht gewettigd of ongewettigd afwezig, in een score 0 op het examen. Deelname aan de presentatie en verdediging kan enkel indien het schriftelijk gedeelte correct/tijdig is ingediend.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de  praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek. 

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op Digitap/intranet moet worden nageleefd.Afspraken conform stagesyllabus en stagecontract.