Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Algemene chemie 15212/3096/2324/1/06
Studiegids

Algemene chemie 1

5212/3096/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deze cursus is één van de absolute fundamenten van je wetenschappelijke vorming als bachelor chemie. Tijdens deze 11 weken wordt de chemische basiskennis uit het secundair onderwijs, die absoluut noodzakelijk is om de verdere opleiding succesvol te kunnen afwerken, opgefrist. Het betreft chemisch rekenen, schrijven van reacties, de opbouw en eigenschappen van de materie op moleculair niveau. Inzicht hierin laat toe te begrijpen hoe deze opbouw en eigenschappen zich manifesteren in intermoleculaire krachten, welke de eigenschappen van de materie op macroniveau gedeeltelijk kunnen verklaren.
Veiligheid in een lab primeert. Basisvaardigheden, risicoanalyses en vakliteratuur omtrent veiligheid in een chemisch lab worden onder de loep genomen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
Maakt chemische berekeningen (Avogadro, concetraties, stoechiometrie)
Formuleert triviaalnamen en IUPAC-naamgeving van anorganische verbindingen
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een lab
intrapersoonlijk - methodologie
Klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
Legt de chemische eigenschappen van een element uit op basis van zijn plaats in het Periodiek Systeem
Schrijft chemische reacties met en zonder elektronenuitwisseling
Stelt de Lewisstructuur op van een molecule
Verklaart chemische en fysische eigenschappen van materie op basis van respectievelijk intra- en intermoleculaire krachten
Verklaart de opbouw van het Periodiek Systeem
Verklaart de verschillende soorten chemische bindingen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
Legt de chemische eigenschappen van een element uit op basis van zijn plaats in het Periodiek Systeem
Schrijft chemische reacties met en zonder elektronenuitwisseling
Stelt de Lewisstructuur op van een molecule
Verklaart chemische en fysische eigenschappen van materie op basis van respectievelijk intra- en intermoleculaire krachten
Verklaart de opbouw van het Periodiek Systeem
Verklaart de verschillende soorten chemische bindingen
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een lab

Leerinhoud

- Basiskennis algemene en anorganische chemie: theorie + oefeningen.
- Veiligheid: volgende topics uit "basisveiligheid-VCA" aangevuld met HO:
    * Risico's, ongevallen en preventie / gevaarlijke producten / branden en explosies
    * Opstellen risico-analyse (Kinney-methode)
    * Etikettering chemicaliën: CLP & EU-GHS

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden. Tijdens elk HO/WE wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Cursus Algemene Chemie 1 (Carla Janssens - AP Hogeschool)
•Periodiek Systeem v/d Elementen
•Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via Digitap
•Zelfstudiepakket 'Anorganische Naamgeving' via Digitap
•Zelfstudiepakket 'Basisveiligheid in een lab' via Digitap
•Chemiekaarten / SDS-fiches /  Kinney en Werkinstructies: digitaal raadpleegbaar

• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges62,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen172,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken35,00schriftelijk examen. Examen na de herfstvakantie
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftelijke examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Het examen van Algemene Chemie 1 wordt verdeeld over 2 examenmomenten.
Welke leerstof behoort tot welk examenmoment wordt in lesweek 1 gecommuniceerd via Digitap.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)

Hulpmiddelen:
Tijdens het examen in november mag de student:
WEL gebruik maken van een Rekenmachine
- GEEN gebruik maken van het Periodiek Systeem v/d Elementen

Tijdens het examen in januari mag de student GEEN gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen
- Rekenmachine.


Werkcolleges

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.