Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labportfolio semester 127908/3096/2324/1/35
Studiegids

Labportfolio semester 1

27908/3096/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Ceuleers Hannah, Cleiren Emelie, De Cremer Lieven, Hendrickx Kevin, Heykers Annick, Luyten Luc, Meyers Caroline, Raes Adam, Van Himbeeck Bonnie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Algemene chemie 1 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Algemene chemie 1) EN (simultaan te volgen met Toegepaste Fysica 1 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Toegepaste Fysica 1) EN (simultaan te volgen met Micro-organismen en biomoleculen 1 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Micro-organismen en biomoleculen 1).

Korte omschrijving

Microbiologie
Tijdens de labsessies van Microbiologie zal er een antwoord gegeven worden op deze vragen:

 • Hoe gedraag ik mij op een verantwoorde manier in een Microbiologisch lab?
  Je krijgt uitleg over procedures in verband met veiligheid en afvalverwerking.
 • Wat zijn de basishandelingen in een Microbiologisch lab?
  Je leert voedingsbodems gieten en deze beënten.
  Je oefent de gramkleuring in.
  Je voert een biochemische identificatie uit en leest deze vervolgens af.
 • Hoe gebruik ik een lichtmicroscoop?
  Het gebruik van de lichtmicroscoop wordt ingeoefend door het bekijken van de gramkleuring, dierlijke cel en plantaardige cel.

 

Inleiding Fysicochemie 1
Tijdens dit lab leer je een aantal éénvoudige fysico-chemische parameters bepalen. Je leert hierbij je meetresultaten op een wetenschappelijke manier weer te geven.

 

Algemene Chemie 1
Tijdens deze 11 labsessies maakt de student kennis met de infrastructuur van een chemisch laboratorium en leert hij basishandelingen uitvoeren.
Er worden samen antwoorden gezocht op volgende vragen:

 • Met welk glaswerk wordt gewerkt en op basis waarvan maak je een keuze?
 • Hoe maak ik een oplossing van een product?
 • Wat wordt bedoeld met analytisch werken?
 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het manipuleren van een product?
 • Hoe moet ik correct afwegen?
 • Hoe wordt er gepipetteerd en getitreerd?

Hiermee worden eenvoudige dosages uitgevoerd, gebruikmakend van zuur-base en redoxreacties die in de theorielessen besproken zijn .
Zo verwerft de student de elementaire vaardigheden die hij ook in het vervolg van zijn opleiding zal moeten blijven toepassen.CH-UP: Studenten met reeds eerder verworven lab-vaardigheden mogen na een positieve beoordeling op een begintoets van dit opleidingsonderdeel de CH-UP versie volgen. De leerinhoud daarvan is identiek, maar de practica worden in de CH-UP versie aangeboden in een vorm die afgestemd is op studenten die reeds tijdens hun loopbaan secundair onderwijs uitgebreid in contact kwamen met chemische basishandelingen (analytisch werken, pipetteren, titreren, ...) en chemische basisberekeningen


OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Voert acidimetrische- en redoxtitraties uit conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
intrapersoonlijk - methodologie
bepaalt een aantal fysicochemische parameters zoals: dichtheid van een stof , smelt-en stolcurve, geleidbaarheid van een oplossing, vochtigheidsgraad
Berekent concentraties op basis van acidimetrische- en redoxtitraties
beschrijft de basisregels die gelden in een microbiologisch lab
beschrijft enkele basistechnieken uit het lab Microbiologie
beschrijft het bepalen van de fysicochemische parameters uitgevoerd tijdens het lab inleiding fysicochemie 1
beschrijft hoe de microbiële groei gecontroleerd en beheerst kan worden
identificeert micro-organismen op basis van biochemische kenmerken
interpreteert de labresultaten uit het lab Microbiologie op een correct wetenschappelijke manier
meet de karakteristiek op van elektronische temperatuursensoren
rapporteert de labresultaten uit het lab Microbiologie op een wetenschappelijke manier
Verwerkt resultaten van acidimetrische- en redoxtitraties in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk)
voert microbiologische basistechnieken uit
werkt correct met de lichtmicroscoop
werkt veilig, steriel en aseptisch
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Analyseert, organiseert en bereidt een eenvoudige labopdracht voor in een labschrift
bereidt de uitvoering van een praktische opdracht voor in het labschrift
gebruikt Excel om gegevens te verwerken volgens de richtlijnen
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Analyseert, organiseert en bereidt een eenvoudige labopdracht voor in een labschrift
bereidt de uitvoering van een praktische opdracht voor in het labschrift
Berekent concentraties op basis van acidimetrische- en redoxtitraties
beschrijft enkele basistechnieken uit het lab Microbiologie
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bepaalt een aantal fysicochemische parameters zoals: dichtheid van een stof , smelt-en stolcurve, geleidbaarheid van een oplossing, vochtigheidsgraad
beschrijft het bepalen van de fysicochemische parameters uitgevoerd tijdens het lab inleiding fysicochemie 1
meet de karakteristiek op van elektronische temperatuursensoren
voert microbiologische basistechnieken uit
werkt correct met de lichtmicroscoop
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
gebruikt Excel om gegevens te verwerken volgens de richtlijnen
identificeert micro-organismen op basis van biochemische kenmerken
interpreteert de labresultaten uit het lab Microbiologie op een correct wetenschappelijke manier
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Verwerkt resultaten van acidimetrische- en redoxtitraties in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk)
Labtechnicus - A4_rapporteren
rapporteert de labresultaten uit het lab Microbiologie op een wetenschappelijke manier
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
beschrijft de basisregels die gelden in een microbiologisch lab
beschrijft hoe de microbiële groei gecontroleerd en beheerst kan worden
Voert acidimetrische- en redoxtitraties uit conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
werkt veilig, steriel en aseptisch
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

Microbiologie

 • Veiligheid in een microbiologisch lab
 • Verwerken van microbiologisch afval
 • Basishandelingen in een microbiologisch lab
 • Lichtmicroscopie
 • Identificatie van micro-organismen

Inleiding fysicochemie 1

 • Weergeven van meetresultaten
 • Bepalen van éénvoudige fysicochemische parameters zoals: dichtheid, conductiviteit, vochtigheidsgraad, temperatuur, smelt- en stolcurve,...

Algemene Chemie 1

 • Verdunningen
 • Analytisch werken
 • Acidimetrie en Redoxtitraties

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden. Tijdens elk PR wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Inleiding Fysicochemie 1

 • Handleiding "Noteren en verslaggeving tijdens practica" (B. Van Himbeeck, H. Gotink - AP Hogeschool)
 • Leerplatform (PR-opdrachten, oefeningen, handleidingen toestellen, extra illustraties, presentaties, ...)

Microbiologie

 • Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden)
 • Labnota’s “Labportfolio 1 – facet Microbiologie – Invuldocument praktijk” (E. Van Eyken – AP Hogeschool)
 • Labnota’s “Labportfolio 1 – facet Microbiologie – Praktijkcursus” (E. Van Eyken – AP Hogeschool)
 • Tijdens de practica microbiologie is het gebruik van een laptop verboden conform de veiligheidsvoorschriften van het lab.
 • Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Algemene Chemie 1

 • Labnota's Algemene Chemie 1 (C. Janssens - AP Hogeschool)
 • Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen)
 • Handleiding "Noteren en verslaggeving tijdens practica" - (B. Van Himbeeck, H. Gotink - AP Hogeschool) 
 • Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine
 • Zelfstudiepakket naamgeving: e-campus + e-learning + leerplatform
 • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen56,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen178,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)65,00Geen tweede zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

Puntenverdeling:
25%  Microbiologie
25%  Inleiding Fysicochemie 1
50%  Algemene Chemie 1

De student dient verplicht aanwezig te zijn op de praktijksessies van deze 3 laboreeksen. Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

‐ Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.

De student kan per laboreeks maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

 
Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de praktijksessie omwille van veiligheidsredenen. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze praktijksessie.Tijdens het examen mag het Periodiek Systeem v/d Elementen NIET gebruikt worden.Specifieke aanvulling bij de evaluatie van de praktische proef en het schriftelijk examen tijdens de lesweken:

De student die omwille van medische redenen of overmacht de praktische proef of het schriftelijk examen tijdens de lesweken mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)