Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste wiskunde en statistiek27909/3096/2324/1/69
Studiegids

Toegepaste wiskunde en statistiek

27909/3096/2324/1/69
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lemmens Els, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Facet Toegepaste wiskunde :
De basiskennis en basisvaardigheden wiskunde worden herhaald en toegepast in chemische analyses


Facet Meetvariatie :
Als een experiment is uitgevoerd en je over een reeks meetresultaten beschikt dan is je werkt als chemisch analist nog niet af. Je dient deze resultaten nog te beoordelen en te interpreteren. Statistiek is het hulpmiddel waarmee je dat doet.
De nadruk ligt volledig op het toepassen van de statistiek: alle voorbeelden, oefeningen komen uit het lab en we proberen zoveel mogelijk de computer voor de berekeningen in te schakelen. In dit eerste blok statistiek van de opleiding komen de beschrijvende technieken en de statistiek van de ijklijn aan bod. We leggen het verband met juistheid en precisie van een meetmethode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
lost willekeurige vergelijkingen van de 1ste en 2de graad, een (2×2) en een (3x3)-stelsel op: met en zonder ICT
zet uitdrukkingen om naar gelijkwaardige vormen: met en zonder ICT
gebruikt wetenschappelijke notatie (beduidende cijfers, eenheden); rekent met exponenten en logaritmen en maakt logaritmische schattingen
werkt met lineaire, kwadratische, hyperbolische, exponentiële en logaritmische functies (voorschrift + grafiek) en past deze toe
leidt een functie af en gebruikt deze afgeleide functie (raaklijnen, extreme waarden, buigpunten) en berekend de numerieke afgeleide met behulp van ICT
berekent eenvoudige (bepaalde en onbepaalde) integralen (substitutiemethode), integreert numeriek met behulp van ICT
gebruikt differentialen om veranderingen uit te drukken in een pratische context
lo st eenvoudige differentiaalvergelijkingen (scheiding van de variabelen) op door scheiding van variabelen
intrapersoonlijk - methodologie
berekent een betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde waarde en de statistische A.F. op een gemiddelde waarde
past deze statistische begrippen toe naar de praktijk van het lab: juistheid en precisie
voert een methodevergelijking uit
intrapersoonlijk - probleemanalyse
berekent een volledige enkelvoudige lineaire regressie analyse (kleinste kwadraten methode)
berekent statistische kengetallen, ook bij gegroepeerde metingen (standaardafwijking within en between)
vat een steekproef samen met frequentietabel, frequentieverdeling, boxplot, histogram
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent een betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde waarde en de statistische A.F. op een gemiddelde waarde
berekent een volledige enkelvoudige lineaire regressie analyse (kleinste kwadraten methode)
berekent statistische kengetallen, ook bij gegroepeerde metingen (standaardafwijking within en between)
past deze statistische begrippen toe naar de praktijk van het lab: juistheid en precisie
vat een steekproef samen met frequentietabel, frequentieverdeling, boxplot, histogram
voert een methodevergelijking uit

Leerinhoud

Facet Toegepaste wiskunde

 • De student oefent zelfstandig de rekenregels uit de basisalgebra (via het digitale oefenplatform)
 • De student kan vraagstukken omzetten in een stelsel en deze oplossen
 • De student kan een vergelijking van een rechte interpreteren
 • De student kan een set gegevens lineariseren
 • De student kan werken met hogere graadsvergelijkingen alsook rationale vergelijkingen oplossen
 • De student kan logaritmische en exponentiële functies interpreteren
 • De student kan vraagstukken omzetten in exponentiële of logaritmische vergelijkingen 
 • De student kan de techniek van integreren toepassen
 • De student kan de techniek van differentiëren toepassen
 • De student kan Excel gebruiken als hulpmiddel bij alle bovengenoemde delen.


Facet Meetvariatie

 • Beschrijven van een reeks resultaten (steekproef) met frequentietabel en grafieken
 • Parametervrije kengetallen (Me, kwartielen, percentielen, IQR, boxplot, outliers)
 • Parametrische kengetallen (gemiddelde, SD en VC%); herhaalde metingen; gegroepeerde metingen (spreiding intra en inter); biologische variatie µ
 • Normale verdeling: z-waarden en p-waarden; werken met cutoff; verdeling van een steekproefgemiddelde (SE); t-verdeling Student; betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde; A.F. op een gemiddelde
 • Toepassing in het lab: juistheid en precisie; gebruik controlemateriaal (CRM); detectielimiet; uitbijters
 • Enkelvoudige lineaire regressie: correlatie, regressie, best passende rechte (kleinste kwadratenmethode), SE, invloed van SE op a en b (betrouwbaarheidsinterval), voorspellen en terugrekenen (betrouwbaarheidsinterval), lijnschatting (Excel), spreidingsdiagram, residuele plot
 • Methodevergelijking

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet meetvariatie :

 • Van Vlaslaer, V, Van den Bossche, I. (2023). Meetvariatie. Antwerpen: AP Hogeschool.
 • Van Vlaslaer, V, Van den Bossche, I. (2023). formuleboekje Meetvariatie. Antwerpen: AP Hogeschool.
 • rekentoestel
 • leerplatform (lespresentatie, filmpjes, extra oefeningen, ...)

Facet toegepaste wiskunde :

 • Cursus Wiskunde
 • rekenmachine
 • digitale oefenmodule (Digitap)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet meetvariatie (aanvullend in de bib) :

 • understanding clinical papers Bowers-House-Owens (ISBN 047148976X)
 • Statistics and chemometrics Miller&Miller (ISBN 013028885) - verschillende edities
 • Praktische statistiek voor het laboratorium Klaessens en Van Leeuwen (ISBN 9071694526)
 • Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium' Klaeesens (ISBN 9789077423622) - 2008

Facet wiskunde:

 • Douwes, J.; Grasmeijer, J. (2009); Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO ISBN 978-90-01-76438-8
 • Van de Craats, J.; Bosch R. (2005); Basisboek wiskunde. ISBN 978-90-430-1156-3

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen toegepaste wiskunde
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen meetvariatie. Formuleboekje mag gebruikt worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen toegepaste wiskunde
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen. Formuleboekje tijdens het examen van meetvariatie is toegestaan.

Toetsing (tekst)

Facet Toegepaste wiskunde (50%)


Facet Meetvariatie (50%)

De student mag in het formuleboekje Meetvariatie, dat op het examen mag gebruikt worden, niets aangeduid of bijgeschreven hebben.


Werkcolleges

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.