Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste Fysica 127910/3096/2324/1/06
Studiegids

Toegepaste Fysica 1

27910/3096/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de fysische achtergrond van een destillatieproces en het interpreteren van eenvoudige toestandsdiagrammen. Dat als basis en achtergrond bij chemische scheidingstechnieken die je later in de opleiding zal bestuderen. Vervolgens bespreken we een aantal fysische eigenschappen van vloeistoffen en oplossingen.
Je leert basisbegrippen uit de elektriciteitsleer die noodzakelijk zijn om inhoud van opleidingsonderdelen uit hogere jaren te begrijpen en die nodig zijn om als laboratoriumtechnoloog goed en veilig te kunnen functioneren in het latere werkveld.
Je leert meetresultaten, tabellen en grafieken correct en wetenschappelijk weergeven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - probleemanalyse
berekent de evenwichtstoestand vloeistof-verzadigde damp met de formule van Clausius Clapeyron
berekent de toestand van een gas met de ideale gaswet
berekent de toestand van verdunde oplossingen adhv de colligatieve eigenschappen
beschrijft het gedrag van vloeistoffen (oppervlaktespanning, viscositeit)
beschrijft het verloop van een eenvoudige destillatie op basis van de kooklus
ontleedt de werking van eenvoudige stroomkringen
ontleedt een toestandsdiagram van een unair systeem
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
berekent de evenwichtstoestand vloeistof-verzadigde damp met de formule van Clausius Clapeyron
berekent de toestand van een gas met de ideale gaswet
berekent de toestand van verdunde oplossingen adhv de colligatieve eigenschappen
beschrijft het gedrag van vloeistoffen (oppervlaktespanning, viscositeit)
beschrijft het verloop van een eenvoudige destillatie op basis van de kooklus
ontleedt de werking van eenvoudige stroomkringen
ontleedt een toestandsdiagram van een unair systeem
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen

Leerinhoud

Deel I :

Weergeven van meetresultaten, tabellen en grafieken. Correct gebruik van eenheden.

Deel II :

De fysische achtergrond van het destillatieproces en het interpreteren van eenvoudige toestandsdiagrammen.
Daarbij komen aan bod:
- gaswetten, dampspanning, Clausius-Clapeyron
- opstellen van een kooklus
- dampspanningverlaging, kookpuntsverhoging, vriespuntsverlaging bij verdunde oplossingen
- toestandsdiagram en isothermen (unair)
- oppervlaktespanning en viscositeit

Deel III :

Inleiding in de elektriciteitsleer zoals :
opfrissing basisbegrippen; eenvoudige elektrische stroomkringen met o.a. EMS en klemspanning, gestabiliseerde bronnen, elektrisch vermogen, gevaren van elektrische spanningen; elektrisch veld, elektrische dipool, werking diodes, Zener-diode, transistoren, LED's.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Van den Bossche, I. (2023). Toegepaste fysica 1. Antwerpen: AP Hogeschool.

- elektronisch leerplatform (lesfilmpjes, presentaties, extra oefeningen, extra illustraties,  ...).


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken35,00toets na de herfstvakantie, digitaal examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Werkcolleges: 

Studenten maken de voorbereiding van de werkcolleges volgens de richtlijnen op Digitap. Studenten die het werkcollege storen omdat ze de voorbereiding niet voldoende hebben gemaakt kunnen weggestuurd worden.

Op basis van aanwezigheid in de WE's wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.Examens:

Het examen wordt verdeeld over 2 examenmomenten. 

Welke leerstof ondervraagd wordt tijdens welk examenmoment wordt gecommuniceerd via Digitap. 


De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)