Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Organische Chemie 127911/3096/2324/1/40
Studiegids

Organische Chemie 1

27911/3096/2324/1/40
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge, Meyers Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Organische chemie 1 wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe ziet een organische molecule eruit? Hoe wordt ze voorgesteld? Welke eigenschappen bezitten deze moleculen en welke reacties kunnen optreden? De belangrijkste reacties van de alkanen, alkenen en alkynen worden besproken, evenals de de verschillende mechanismen van substitutie/eliminatiereacties/additiereacties. De theorie wordt aangeboden aan de hand van een uitgebreide hoeveelheid oefeningen. Want wat een student zelf doet, leert hij gemakkelijker.

De organische naamgeving wordt aangeleerd via een zelfstudiepakket.OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
Interpreteert de electronische ( inductief, mesomeer, aromaticiteit, zuur-base gedrag) effecten die de reactiviteit van een organische molecule bepalen juist
beschrijft de basis reactiemechanismen van de verschillende organische klassen.
Klasseert de organische stoffen volgens de verbindingsklassen
Onderscheidt de verschillende soorten isomeren van elkaar.
Tekent de correcte structuur van een organische molecule rekening houdend met ruimtelijke aspecten
Voorspelt op basis van de verschillende energieparameters de stabiliteit van een organische molecule
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
beschrijft de basis reactiemechanismen van de verschillende organische klassen.
Klasseert de organische stoffen volgens de verbindingsklassen
Onderscheidt de verschillende soorten isomeren van elkaar.
Tekent de correcte structuur van een organische molecule rekening houdend met ruimtelijke aspecten
Voorspelt op basis van de verschillende energieparameters de stabiliteit van een organische molecule
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Interpreteert de electronische ( inductief, mesomeer, aromaticiteit, zuur-base gedrag) effecten die de reactiviteit van een organische molecule bepalen juist

Leerinhoud

1. voorstellingswijze organische verbindingen:
         skeletnotatie-structuurnotatie-lewisnotatie-brutoformule
         sawhorse notatie
         newman notatie
         wedge notatie
         fisherprojectie
2. conformaties en energieinhoud (toegepast op alkanen).
3. e-spreiding in een organische verbinding:
         inductief effect
         mesomeer effect (delocalisatie, resonantie en aromaticiteit)
4. zuur-base gedrag
5. isomeren:
         structuurisomeren
         stereoisomeren
              geometrische isomeren: cis/trans - Z/E naamgeving
              optische isomeren: R/S naamgeving, wijnsteenzuur-mesovorm
6. soorten organische reacties:
         reactiviteit
         onderverdeling van de organische reacties:
               radicalair
               ionair
         soorten reacties:
              additiereacties
              substitutiereacties
              eliminatiereacties

  reacties van de alkanen, alkenen en alkynen

7. IUPAC-naamgeving van organische moleculen (zelfstudiepakket via leerpad in Digitap)

Studiematerialen (lijst)

Organic chemistryVerplicht
  • Auteur: McMurry John

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. cursus Organische chemie 1 - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
2. e-campus & digitap.
3. leerpad zelfstudiepakket : "organische naamgeving volgens IUPAC" in digitap
4. Organic Chemstry : McMurry 11 edition (aanbevolen)
5. aanvullende oefeningen op intranet/internet (aanbevolen)
6. Digitapcursus: Organische chemie 1

Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

"Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges43,50 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen86,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Schriftelijk examen. Na de paasvakantie.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken5,00digitale toets Digitap
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks62,50schriftelijk examen.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)2,502.5% van de punten worden behaald bij het volledig afwerken van het leerpad.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)


Organische chemie1 bestaat uit een zelfstudiepakket "naamgeving" in de eerste semester en een lessenpakket in blok 3 en blok 4 van de tweede semester.

Welke leerstof wordt bevraagd tijdens de toetsmomenten wordt meegedeeld via Digitap.

 De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)


Werkcolleges

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.