Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Algemene chemie 25222/3096/2324/1/55
Studiegids

Algemene chemie 2

5222/3096/2324/1/55
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla, Raes Adam, Van Himbeeck Bonnie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Algemene chemie 1 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Algemene chemie 1.

Korte omschrijving

In dit OLOD worden een aantal zeer belangrijke aspecten van chemische reacties in waterig milieu bestudeerd. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan het waarom, de snelheid en het chemische evenwicht van reacties. Het chemisch evenwicht is het vertrekpunt voor de concentratieberekeningen via oplosbaarheidsprodukt en pH.
De kleur van een waterige oplossing kan gebruikt worden om via colorimetrie de concentratie van een component in de oplossing te bepalen. Omdat deze kleurmetingen vaak afhankelijk zijn van de pH, sluit dit naadloos aan bij de pH-concentratieberekeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
beschrijft de basisprincipes van kinetiek, evenwichten , oplosbaarheid , PH en past deze toe in chemische berekeningen
past de basisprincipes toe van potentiometrie
intrapersoonlijk - methodologie
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie

Leerinhoud

• Kinetiek van een chemische reactie (reactiesnelheid, reactiesnelheidsconstante en orde van een reactie)
• Chemisch evenwicht (Wet van Lechatelier, Verdunningswet van Ostwald)
• Oplosbaarheid en oplosbaarheidsproduct
• Zuur-base-theorie van Arrhenius, Bronsted-Lowry en Lewis.  
• pH-berekeningen van waterige oplossingen van zuren, basen, zouten en buffers.
• Titratiecurves.
• Zuur-base-indicatoren.
• Potentiometrie.
• Colorimetrie.

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.Tijdens elk HO/WE wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Cursus Algemene Chemie 2 (Carla Janssens - AP Hogeschool - Universitas)
•Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen)
•Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via Digitap


• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden) 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00schriftelijk examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Schriftelijk examen.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Het examen van Algemene Chemie 2 wordt verdeeld over 2 examenmomenten.
Welke leerstof behoort tot welk examenmoment wordt in lesweek 1 gecommuniceerd via Digitap.

  De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.

• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)

Hulpmiddelen:
Tijdens dit examen mag de student WEL gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen. Elke student brengt zelf een PSE (waarop niets bijgeschreven is) mee naar het examen.
- Schrijfgerief en Rekenmachine


Wercolleges:

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.