Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Aromaten en Polymeerchemie29580/3096/2324/1/41
Studiegids

Aromaten en Polymeerchemie

29580/3096/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Organische Chemie 1.

Korte omschrijving

Aromaten zijn belangrijke componenten van de organische chemie, daarom worden aromatische reacties, hun eigenschappen en hun gevaren besproken. Detectie van aromaten, hun synthese en zuivering komen aan bod. In het onderdeel polymeerchemie worden de verschillende polymeren, hun synthesereacties en hun indeling besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
benoemt een complexe molecule (bestaande uit een aromatisch en/of een alifatisch deel) correct
beschrijft de kinetica van de verschillende polymerisatiemechanismen
beschrijft de verschillende polymerisatiemechanismen
klasseert een gegeven polymeer correct
past de belangrijkste reagentia voor een aromatische substitutie toe tijdens oefeningen.
past de moleculair orbitaal theorie toe op alifaten & aromaten.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schrijft de reactiemechanismen van de verschillende soorten aromatische substitutiereacties (electrofiel, nucleofiel, benzyn, via diazonium) uit.
vergelijkt een stapsgewijze en een kettingpolymerisatie
verklaart de reactiviteit van de belangrijkste aromaten (incl heterocyclen).
voorspelt de invloed van substituenten op de reactiviteit van een aromaat.
werkt een eenvoudig synthesepad uit voor aromatische moleculen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
benoemt een complexe molecule (bestaande uit een aromatisch en/of een alifatisch deel) correct
beschrijft de kinetica van de verschillende polymerisatiemechanismen
beschrijft de verschillende polymerisatiemechanismen
klasseert een gegeven polymeer correct
past de belangrijkste reagentia voor een aromatische substitutie toe tijdens oefeningen.
past de moleculair orbitaal theorie toe op alifaten & aromaten.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schrijft de reactiemechanismen van de verschillende soorten aromatische substitutiereacties (electrofiel, nucleofiel, benzyn, via diazonium) uit.
vergelijkt een stapsgewijze en een kettingpolymerisatie
verklaart de reactiviteit van de belangrijkste aromaten (incl heterocyclen).
voorspelt de invloed van substituenten op de reactiviteit van een aromaat.
werkt een eenvoudig synthesepad uit voor aromatische moleculen

Leerinhoud

Aromaten en polymeerchemie

De verschillende soorten gelokaliseerde en gedelokaliseerde bindingen.
Resonatie en aromaticiteit.
De aromatische elektrofiele substitutie.
De aromatische nucleofiele substitutie.
Heteroaromaten.
Oefeningen op reacties van aromaten.

Soorten polymeren:
- Stapsgewijze polymerisatie (polycondensatie, polyadditie)
- Additiepolymerisatie
- Copolymeren
Polymerisatietechnieken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

  1. cursus Aromaten en polymeerchemie - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
  2.  oefeningen op intranet/internet
  3. Digitapcursus: Aromaten en polymeerchemie
  4. Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole
Zelfstudiepakket e-campus: "organische naamgeving volgens IUPAC"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen Polymeerchemie
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen Aromaten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen Aromaten
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen Polymeerchemie.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgebouwd uit  2 delen en worden apart getoetst:

  * Aromaten (60%) in de examenperiode van juni

  * Polymeer chemie (40%) tijdens de tussentijdse toetsweek na de lentevakantie
 

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)