Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek29581/3096/2324/1/75
Studiegids

Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek

29581/3096/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heykers Annick, Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Micro-organismen en biomoleculen 1.

Korte omschrijving

Biochemie is de wetenschappelijke discipline die probeert het fenomeen leven te verklaren op moleculair vlak. Men maakt er gebruik van de methodieken en de terminologie van de chemie om verschillende aspecten van cellen en levende organismen te beschrijven en te begrijpen.

De cursus "Biomoleculen 2" is het vervolg op de cursus "Biomoleculen 1".  Hier worden de belangrijkste soorten biomoleculen verder besproken. Vele van deze biomoleculen zijn betrokken in het metabolisme, zowel in het uitvoeren als het regelen van dit proces. De eerste groep zijn de nucleïnezuren, de moleculen die het verschil maken tussen levende en niet levende materie. De unieke eigenschappen in structuur zijn rechtstreeks verbonden aan de succesvolle replicatie van deze moleculen als aan de vertaling van de genetische informatie naar eiwitten. Bovendien worden de processen die zorgen voor de regulatie van de genexpressie bestudeerd. De celdeling en de meest essentiële begrippen uit de genetica zullen in detail bekeken worden.

Ten tweede worden de vetten bekeken. Omdat het leven ontstaan is in een waterwereld is het verschil tussen polair en apolair hier zeer belangrijk. Biologische membranen, die het leven afbakenen in microscopisch kleine compartimenten worden zo beter begrepen.

Ten derde worden de hormonen als biochemische boodschappers besproken. Een eerder diverse groep van biomoleculen, die het overbrengen van indirecte signalen in een meercellig organisme als gemeenschappelijk kenmerk hebben.

Tijdens de hoorcolleges "Enzymkinetiek" wordt de basis gelegd van alle enzymgekatalyseerde reacties. Enerzijds wordt de structuur en werking van enzymen uitgewerkt, anderzijds wordt gekeken naar enkele toepassingen uit de (bio)chemie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
beschrijft de mogelijkheden, de beperkingen en toepassingsgebieden van enzymen
relateert de structuur van enzymen aan hun werking
verduidelijkt toepassingen van enzymen
voorspelt enzymkinetiek obv bijhorende parameters
intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft de mogelijkheden, de beperkingen en toepassingsgebieden van enzymen
past de principes uit de genetica toe
relateert de structuur van enzymen aan hun werking
schetst de processen van DNA replicatie, genexpressie, epigenetica, en de hierbij betrokken bouwstenen (o.a. nucleïnezuren).
verduidelijkt toepassingen van enzymen
voorspelt enzymkinetiek obv bijhorende parameters
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
schetst de processen van DNA replicatie, genexpressie, epigenetica, en de hierbij betrokken bouwstenen (o.a. nucleïnezuren).
beschrijft de structuur en de functies van de biomoleculen DNA en RNA
beschrijft de structuur en de functies van de biomoleculen lipiden en hormonen
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
past de principes uit de genetica toe

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Facet Biomoleculen 2:

 1.  Nucleïnezuren
 2. De weg van gen naar eiwit
 3. Regulatie genexpressie
 4. De celdeling en DNA replicatie
 5. Genetica
 6. Lipiden
 7. Hormonen

Facet Enzymkinetiek:

 1. Inleiding tot de enzymologie
 2. Structuur en werking van enzymen: katalytisch vermogen, actief centrum, specificiteit, transformatie van energie, controle op de enzymactiviteit
 3. Enzymkinetiek: éénsubstraatreacties, inhibitie, merken met isotopen, pre-steady state kinetiek, meersubstraatsreacties, gekoppelde enzymreacties, meetmethoden, pH-afhankelijkheid, temperatuursafhankelijkheid
 4. Toepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet Biomoleculen 2:

Cursus "Biomoleculen 2" auteur: A. Soetaert, K. Pittois. AP Hogeschool
Powerpoint presentaties en oefeningen van alle lessen zijn beschikbaar op Digitap

Facet Enzymkinetiek:

Cursus "Enzymologie"_auteur Els Van doorslaer_Els Van Eyken, Artesis Plantijn Hogeschool 
Powerpoint presentaties van alle lessen beschikbaar op Digitap


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00Schriftelijk examen. Facet Biomoleculen 2.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Schriftelijk examen. Facet Enzymkinetiek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Schriftelijk examen. Facet Enzymkinetiek.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00Schriftelijk examen. facet Biomoleculen 2.

Toetsing (tekst)

Enzymkinetiek wordt geëxamineerd tijdens de tussentijdse toetsweek.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)