Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labportfolio semester 429579/3096/2324/1/07
Studiegids

Labportfolio semester 4

29579/3096/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge, Hendrickx Kevin, Heykers Annick, Meyers Caroline, Opsteyn Ine, Peeters Benny, Pittois Karen, Soetaert Anneleen, Spanoghe Mark, Voortmans Martine
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Industriële microbiologie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Industriële microbiologie) EN (simultaan te volgen met Instrumentele analyse 2 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Instrumentele analyse 2) EN (simultaan te volgen met Fysicochemie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Fysicochemie) EN (simultaan te volgen met Aromaten en Polymeerchemie OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Aromaten en Polymeerchemie) EN (simultaan te volgen met Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek).

Korte omschrijving

Facet Instrumentele Analyse:

Verschillende spectrometrische en chromatografische analysetechnieken worden toegepast.
UV- en VIS-spectrofotometrie, fluorimetrie, nefelometrie, turbidimetrie en atomaire emissie en - absorptie kunnen worden gebruikt.
Gas- en vloeistofchromatografie kunnen worden uitgevoerd.
Er wordt veel aandacht besteed aan het belang van de verschillende meetvoorwaarden en het gebruik van externe en interne standaarden.
De bepalingen gebeuren op waterstalen, voedingsproducten en geneesmiddelen.
Kennis van basale statistische berekeningen is vereist: b.i., statistische AF en LOD.


Facet Lab Industriële Microbiologie:

Micro-organismen worden onderzocht op hun biochemische eigenschappen. Testen specifiek voor het achterhalen van de aanwezigheid van extra en intracellulaire enzymen worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt met zowel zelfbereide als aangekochte bodems.
Verschillende identificatietesten worden uitgevoerd door het opstellen van een biochemische fingerprint waarbij het resultaat van tientallen reacties toelaat om een conclusie te trekken.
De kwaliteit van voedselstalen wordt bepaald d.m.v. spreid en gietplaatmethoden.
Bacteriën worden getest op hun antibiotica resistentie.
Technieken voor het transformeren van bacteriën om deze bijvoorbeeld groen fluorescerend te maken worden aangeleerd.facet lab Fysicochemie

in de 2 delen van het lab fysicochemie, worden experimenten uitgevoerd die ondersteunend zijn aan de theorie uit "Fysicochemie" en "Procestechnologie 1". De opdrachten leggen de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de theorie.Facet lab aromaten en polymeerchemie:

In het deel Aromaten voeren de studenten enkele aromatische reacties uit waarbij dat de typische aromatische reacties geïllustreerd worden. Na de synthese wordt er opgezuiverd en wordt er testen uitgevoerd om de zuiverheid te controleren.
In het deel polymeerchemie wordt een radicalaire polymerisatie uitgevoerd en worden enkele typische polymeren gesynthetiseerd.facet enzymologie:

In dit facet komt de toepassing van enzymkinetiek aan bod en wordt invloed van enyzmkinetische parameters op de enzymactiviteit achterhaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Beschrijft principes, werkwijzen en interpretaties van microbiële labexperimenten
Chemical_researcher - A4_rapporteren
communiceert respectvol tijdens het uitvoeren van microbiologische testen gerelateerd aan identificatie, voedinsmiddelen, antibiotica en bacteriële genetica.
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
interpersoonlijk - communicatie
formuleert een wetenschappelijk besluit over alle uitgevoerde experimenten
Interpreteert de gegevens en/of meetresultaten correct
plant efficiënt zodat verschillende analyses simultaan kunnen uitgevoerd worden
rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
Schrijft een wetenschappelijk verslag op basis van het labschrift
schrijft een praktijkjournaal volgens de voorschriften
schrijft een samenhangend wetenschappelijk verslag over de uitgevoerde experimenten
schrijft wetenschappelijk verslag over de uitgevoerde experimenten in een logische en traceerbare volgorde
verwerkt de resultaten in een wetenschappelijk en taalkundig correct verslag zoals voorgeschreven
interpersoonlijk - samenwerken
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
communiceert respectvol, assertief en constructief
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
voert enzymexperimenten uit volgens de veiligheidsvoorschriften van een biochemisch lab
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
integreert geoptimaliseerd gebruik van Exel in de elementaire verwerking van meetresultaten en voor het opstellen van grafieken
introduceert een fasendiagram in het beoordelen van een scheidingstechniek die berust op een fasenevenwicht
intrapersoonlijk - methodologie
Bereidt een labopdracht minutieus voor
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule (incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule(incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
Interpreteert enzymactiviteit als functie van de vooropgestelde variabele
Maakt gebruik van de verschillende technieken (destillatie, herkristallisatie,kooktemperatuur, smelttemperatuur, FT-IR, Gaschromatografie, Dunnelaagchromatografie, brekingsindex, GC-Ms, DSC) die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode.
verwerkt analyseresultaten
Verwerkt spectrofotometrische metingen tot enzymactiviteit
voert de analyseprocedures analytisch uit door mogelijke foutenbronnen te vermijden
Voert de procedure om een organische molecule te zuiveren correct uit
voert een correcte staalname en staalvoorberereiding uit
Voert een polymeersynthese op een correcte wijze uit
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van aromaten uit.
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chromatografische analyse uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een spectrometrische analyse uit
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften
berekent leidingsweerstanden
blijft onder tijdsdruk zorgvuldig werken
intrapersoonlijk - probleemanalyse
beoordeelt de elementaire massa- en energiebalans van een scheidingstechniek
beoordeelt de validiteit van theoretische modellen rond fase- en warmteleer op basis van experimentele resultaten
genereert experimenten die realistische vragen uit de fysicochemie trachten te verduidelijken
stelt een pomp- en leidingskarakteristiek op, op basis van experimentele resultaten
evalueert de informatie uit een probleem op een overzichtelijke manier tot de basisstappen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule (incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule(incl polymeren) te synthetiseren en te zuiveren
plant efficiënt zodat verschillende analyses simultaan kunnen uitgevoerd worden
schrijft een praktijkjournaal volgens de voorschriften
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
voert de analyseprocedures analytisch uit door mogelijke foutenbronnen te vermijden
Voert de procedure om een organische molecule te zuiveren correct uit
voert een correcte staalname en staalvoorberereiding uit
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van aromaten uit.
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chromatografische analyse uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een spectrometrische analyse uit
Voert microbiologische testen correct uit gerelateerd aan identificatie, voedinsmiddelen, antibiotica en bacteriële genetica.
neemt initiatief en stelt vragen tijdens het uitvoeren van microbiologische testen gerelateerd aan identificatie, voedinsmiddelen, antibiotica en bacteriële genetica.
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
integreert geoptimaliseerd gebruik van Exel in de elementaire verwerking van meetresultaten en voor het opstellen van grafieken
Interpreteert de gegevens en/of meetresultaten correct
Interpreteert enzymactiviteit als functie van de vooropgestelde variabele
verwerkt analyseresultaten
Verwerkt spectrofotometrische metingen tot enzymactiviteit
Schrijft een besluit gebaseerd op de microbiologische testen gerelateerd aan identificatie, voedinsmiddelen, antibiotica en bacteriële genetica.
Labtechnicus - A4_rapporteren
communiceert respectvol, assertief en constructief
formuleert een wetenschappelijk besluit over alle uitgevoerde experimenten
rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands
Schrijft een wetenschappelijk verslag op basis van het labschrift
schrijft een samenhangend wetenschappelijk verslag over de uitgevoerde experimenten
schrijft wetenschappelijk verslag over de uitgevoerde experimenten in een logische en traceerbare volgorde
verwerkt de resultaten in een wetenschappelijk en taalkundig correct verslag zoals voorgeschreven
Verwerkt resultaten in een wetenschappelijk verslag
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
voert enzymexperimenten uit volgens de veiligheidsvoorschriften van een biochemisch lab
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften
Labtechnicus - C1_organische synthese & polymeerchemie
Maakt gebruik van de verschillende technieken (destillatie, herkristallisatie,kooktemperatuur, smelttemperatuur, FT-IR, Gaschromatografie, Dunnelaagchromatografie, brekingsindex, GC-Ms, DSC) die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode.
Voert een polymeersynthese op een correcte wijze uit
Process_engineer - A1_taakanalyse en planning
Maakt een labvoorbereiding van de microbiële labexperimenten
evalueert de informatie uit een probleem op een overzichtelijke manier tot de basisstappen
Process_engineer - P1_procestechnologie
beoordeelt de elementaire massa- en energiebalans van een scheidingstechniek
beoordeelt de validiteit van theoretische modellen rond fase- en warmteleer op basis van experimentele resultaten
genereert experimenten die realistische vragen uit de fysicochemie trachten te verduidelijken
introduceert een fasendiagram in het beoordelen van een scheidingstechniek die berust op een fasenevenwicht
stelt een pomp- en leidingskarakteristiek op, op basis van experimentele resultaten
berekent leidingsweerstanden
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
blijft onder tijdsdruk zorgvuldig werken

Leerinhoud

Facet Instrumentele Analyse:
Er worden instrumentele analyses uitgevoerd op eenvoudige monsters.
De studenten leren de apparatuur gebruiken en krijgen meer inzicht in de toepasbaarheid en het belang van de instrumentele analysemethoden. Waar mogelijk worden de toestellen eerst manueel gebruikt en daarna met computersturing.
De meetgegevens worden verwerkt en gerapporteerd in een wetenschappelijk verslag.

Facet Lab Industriële Microbiologie:
Biochemische identificatie
Biochemische fingerprint
Kwaliteitscontrole voedsel
Antibiotica resistentie
Bacteriële genetica

facet Lab Fysicochemie:

Het lab fysicochemie is ondersteunend bij de theorie en focust op het verwerven van een diepgaander inzicht in de theoretische kennis. een extra focus ligt op het verwerken en rapporteren van wetenschappelijke gegevens en het coherent formuleren en onderbouwen van besluiten.Lab aromaten en polymeerchemie:

In het deel Aromaten voeren de studenten enkele aromatische reacties uit waarbij dat de typische aromatische reacties geïllustreerd worden. Na de synthese wordt er opgezuiverd en wordt er testen uitgevoerd om de zuiverheid te controleren.
In het deel polymeerchemie wordt een radicalaire polymerisatie uitgevoerd en worden enkele typische polymeren gesynthetiseerd.facet enzymologie

In dit facet komt de toepassing van enzymkinetiek aan bod en wordt invloed van enzymkinetische parameters op de enzymactiviteit achterhaald.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet Lab Industriële Microbiologie

Cursus: Lab Industriële Microbiologie - Anneleen Soetaert- AP Hogeschool.
Powerpoint presentaties, bijsluiters van de kits, filmpjes van de testen,... zijn beschikbaar op e-campus en digitap.


Facet Lab Instrumentele Analyse

Practicumnota's: "Lab instrumentele analyse" - auteurs: I. Opsteyn, B. Peeters - AP Hogeschool


facet: Lab Fysicochemie

practicumnota's "Lab Fysicochemie"Facet Aromaten en polymeerchemie

Labnota’s labportfolio 4: facet Aromaten en polymeerchemie - auteur: I. Gutschoven - AP Hogeschoolfacet: enzymologie

Al het lesmateriaal wordt gedeeld via de Digitapcursus ‘Enzymologie’

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen88,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen146,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00er is geen 2de zit mogelijk voor het opleidingsonderdeel

Toetsing (tekst)

Elke student volgt verplicht twee labreeksen per lesblok. Hierbij volgt de student de richtlijnen die horen bij het inschrijvingsysteem. Elke student schrijft zichzelf in voor de keuze labreeksen binnen de labportfolio. De opleiding kan in het kader van een optimale labbezetting zelf studenten verzetten van groep. Er is een inschrijvingsstop per reeks/labmoment indien de labgroep volzet is.

De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens alle labs van de gekozen labreeksen. Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

‐ Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.


De student kan per labreeks maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de praktijksessie omwille van veiligheidsredenen. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze praktijksessie.

Laattijdig indienen van verslagen resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Elke student volgt verplicht twee labreeksen per lesblok. Hierbij volgt de student de richtlijnen die horen bij het inschrijvingsysteem. Elke student schrijft zich zelf in voor de keuze labreeksen binnen de labportfolio. De opleiding kan in het kader van een optimale labbezetting zelf studenten verzetten van groep. Er is een inschrijvingsstop per reeks/labmoment indien de labgroep volzet is.

“Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten.
De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.”


2de zittijd:

voor opleidingsonderdelen met permanente evaluatie is geen 2de examenkans mogelijk