Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkveldoriëntatie 2B32486/3096/2324/1/02
Studiegids

Werkveldoriëntatie 2B

32486/3096/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Raes Adam, Van Himbeeck Bonnie, Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Werkveldoriëntatie 1.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "Werkveldoriëntatie 2B" bestaat dan uit : 

- POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) met werkveldverkenning
-Sustainability project Industry en omgeving

Tijdens het project reiken we duurzaamheidsattitudes aan via oplossingsgericht denken ten voordele van een duurzame industrie. Je werkt interdisciplinair samen aan een real live casus vanuit bedrijven die bijdragen aan duurzame productieprocessen. Er wordt gewerkt over de opleidingen heen van Industrie en omgeving. Je wordt onderverdeeld in heterogene groepen.OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
beschrijft in team via systeemdenken een oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk
interpersoonlijk - communicatie
de projectgroep becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
bouwt de vooropgestelde (internationale) competenties bewust uit
neemt deel aan relevante activiteiten in het werkveld
reflecteert over activiteiten in het werkveld
evalueert zijn eigen kritisch en systeemdenken
intrapersoonlijk - methodologie
verwerkt gegevens statistisch en interpreteert de resultaten
beschrijft in team via systeemdenken een oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Beoordeelt het werk van de groepsleden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
verwerkt gegevens statistisch en interpreteert de resultaten
Labtechnicus - A4_rapporteren
de projectgroep becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels

Leerinhoud

POP:

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

Voor het facet "Persoonlijk Ontwikkelingsplan": Binnen CGO is het de bedoeling dat de student zelf een overzicht houdt over zijn studievoortgang en deze op elk ogenblik kan verantwoorden. Om dit te documenteren houdt hij een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) bij. Hierin bewaart hij alle belangrijke documenten die de studievoortgang kunnen aantonen zoals examenresultaten, bewijzen van uitgevoerde studietaken, reflectieformulieren, assessmentformulieren, verslagen, ... De student is zelf verantwoordelijk om duidelijk te maken of hij de vooropgestelde competenties (leerdoelen) bereikt heeft. De student krijgt de kans om zijn studieloopbaan en zijn studieontwikkeling te bespreken met de POP-coach.

Werkveldverkenning is een onderdeel van POP: Via bedrijfsbezoeken, het bijwonen van lezingen, enz... leert de student het werkveld beter kennen.

Project:
De leerinhoud hangt samen met de aard van de bedrijfsopdracht maar kan onderverdeeld worden in:

* kennismaking en analyse van de aanreikte bedrijfopdracht

* verwerking van de aangereikte informatie

*oplossingen en aanbevelingen formuleren

*reflectiemomenten tijdens het procesverloop

*presentatie

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Pop: zelf aangemaakte pop map volgens een opgelegde inhoud (met sjablonen)
 
Jaarproject :
onderzoeksopdracht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Jaarproject :
- literatuur (bib)
- internet
- cursus rapporteren en verslaggeving. Antwerpen: AP Hogeschool/Universitas
- E-campus/Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren78,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00er is geen tweede examenkans mogelijk.
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid x kwaliteit.
Het niet afgeven van de kaft zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel. Er is geen tweede zit van POP mogelijk.

Toetsing (tekst)

POP  & werkveldverkenning (15%):
Het punt wordt berekend volgens de formule ‘volledigheid x kwaliteit’.

puntenverdeling POP-map: Semester 1: 40%   Semester 2: 60%

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie.
Laattijdig of foutief indienen van je POP resulteert in een 0 score voor het desbetreffende semester.


Binnen Werkveldoriëntatie 2 heeft de student de mogelijkheid om via studentenmobiliteit het gehele OLOD of één van de projecten in het buitenland af te leggen. Dit gebeurt in overleg met het opleidingshoofd.


Project:

Berekening van het totaalpunt

eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2

‐ Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat:
je gedurende het hele project intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn
Deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten
Een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
‐ Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor het project.De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.


Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

 

2de zit:

Geen tweede zit mogelijk.