Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage OHT31033/3101/2324/1/35
Studiegids

Stage OHT

31033/3101/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Brumm Ann-Christin, Coremans Roel, De Pauw Erik, De Weerd Arthur, Dieltiens Sien, Geerts Randy, Geubels Rudi, Lathouwers Jef, Linart Wouter, Pauwels Bert, Vanbrabant Bart, Vandenbosch Johan, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip, Van Goethem Wim, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Van Mol Bart, Verboven Nick, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf dat volgens je eigen inzicht aansluit op je opleidingsbehoeften. De hogeschool beschikt over een uitgebreide bedrijvenlijst inclusief contactgegevens waarmee in het verleden succesvol samengewerkt werd. Deze lijst staat ter beschikking voor jou. Bedrijven vreemd aan deze lijst kunnen ook mits toelating van de hogeschool op basis van de realiseerbaarheid van de leerdoelen onder deskundig bedrijfsmentorschap. Uiteraard kan je voor advies ook steeds terugvallen op de stagecoördinator.
Ingeval je geen passend bedrijf kan vinden, kunnen er ook geen credits voor dit onderdeel verworven worden. 

Alvorens je met de stage kunt starten breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht. De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht,...).

Tijdens je stage krijg je de kans om in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt gedurende je opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word je dagelijks betrokken bij de uitvoering van de technische werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Als student neem je zelf initiatieven om te komen tot studieresultaat, zowel met je stagementor van het bedrijf als met je stagebegeleider van de hogeschool. M.a.w. in dit opleidingsonderdeel zijn de competenties 'zelfverantwoordelijkheid' en 'zelfsturing' geen loze begrippen. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Tijdens de stageperiode besteed je eveneens extra aandacht aan veiligheid en aan de ontwikkeling van je sociale- en communicatievaardigheden. Het is niet uitgesloten dat daarbij ook deontologische probleemstellingen eigen aan technische beroepen aan bod komen. Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stagementor van het bedrijf en je stagebegeleider van AP.


OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels, Frans of Duits of in de taal van de fabrikant.
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : overlegt mondeling en schriftelijk met de fabrikant of leverancier waar mogelijk, ook in het Engels, Frans of Duits.
EM02: Installeren
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot de analyse van vraag/opdracht/probleem/storing.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het organiseren van een grondige dataverzameling door bevraging, metingen en het raadplegen van technische bronnen (schema's, tekeningen, catalogi,...).
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het inschatten van de omvang en de duur van de interventie rekening houdend met de beschikbare (schaarse) middelen.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het nagaan op een inventieve en flexibele wijze of alle werkzaamheden confirm de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het overleg met de leidinggevende, gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het vastleggen van een werkvolgorde en plan van aanpak.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het adviseren van gebruikers en verantwoordelijken voor productie, engineering, veiligheidspreventie met het oog op het correct gebruik van de machines en installaties, het voorkomen van storingen en de optimalisatie van de installatie.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het uitvoeren van elektromechanische herstellings-en installatiewerkzaamheden (montage en demontage) nadat de machine of installatie eerst in een veilige toestand werd gebracht en het veilig werkend oplevernen van dezelfde machine of installatie na testen.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van hef- en hijswerktuigen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het sorteren van afval.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het beoordelen van risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen voor zichzelf, collega’s, omgeving.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eisen van de school en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eigen doelstellingen en interesses en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen: hij/zij kan de afweging maken of de stageplaats voldoende aansluit bij de eisen van de school, eigen interesses en doelstellingen, en kan zijn/haar beslissing op een correcte manier overbrengen.
EM09: Communiceren
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machine- en/of dienstgebonden).
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : houdt relevante gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden met het oog op toolbox meetings, managementsysteem van werkorders en werkvoorbereidingen, wisselstukkenbeheer, productieplanning, klanten,...
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) voor het opstellen van rapporten.
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt zowel mechanische als elektrische ontwerpsoftware voor wijzigingen aan schema's en tekeningen.
EM10: Samenwerken
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan constructief samenwerken met andere teamleden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan teamleden ondersteunen waar mogelijk in hun werkzaamheden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan actief meezoeken naar oplossingen en kan deze naar teamgenoten communiceren.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan in zijn/haar werkzaamheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om bij te leren. Hij/zij kan op zoek gaan naar uitdagingen en kan uit zijn/haar comfortzone stappen.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan zijn/haar persoonlijke kwaliteiten inschatten als collega, en kan deze kwaliteiten inzetten. Hij/zij is zich ook bewust van zijn uitdagingen en werkt hieraan.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan kritisch reflecteren over zijn/haar positie als collega, maar ook over zijn stageplaats/stagebedrijf in een ruime maatschappelijke context.
EM17: OHT Engineering
De student kan ontwerpsoftware zoals Autodesk Inventor voor werkbouwkundige en constructie-ontwerpen gebruiken om bestaande machines en installaties met een gekende repetitieve foutenlast of die verouderd zijn, te herontwerpen zodat de totale machinebeschikbaarheid of de productiekwaliteit verbetert.
De student kan ontwerpsoftware zoals E-plan P8 voor elektrische ontwerpen en bordenbouw gebruiken om bestaande machines en installaties met een gekende repetitieve foutenlast of die verouderd zijn, te herontwerpen zodat de totale machinebeschikbaarheid of de productiekwaliteit verbetert.
De student kan ontwerpsoftware zoals Caneco voor kabel-en kortsluitberekeningen gebruiken om bestaande machines en installaties met een gekende repetitieve foutenlast of die verouderd zijn, te herontwerpen zodat de totale machinebeschikbaarheid of de productiekwaliteit verbetert.
De student kan ontwerpsoftware zoals Dialux voor verlichtingsontwerpen gebruiken om bestaande machines en installaties met een gekende repetitieve foutenlast of die verouderd zijn, te herontwerpen zodat de totale machinebeschikbaarheid of de productiekwaliteit verbetert.
EM18: OHT Onderhoudsmanagement
De student kan predictieve, niet-destructieve onderhoudsmeetsystemen met een wetenschappelijke oorsprong in vibratie-analyse gebruiken om oorzakelijke verbanden van complexe machinefouten in kaart te brengen.
De student kan predictieve, niet-destructieve onderhoudsmeetsystemen met een wetenschappelijke oorsprong in olie-analyse gebruiken om oorzakelijke verbanden van complexe machinefouten in kaart te brengen.
De student kan predictieve, niet-destructieve onderhoudsmeetsystemen met een wetenschappelijke oorsprong in infrarood-analyse gebruiken om oorzakelijke verbanden van complexe machinefouten in kaart te brengen.
De student kan predictieve, niet-destructieve onderhoudsmeetsystemen met een wetenschappelijke oorsprong in ultrasoon-analyse gebruiken om oorzakelijke verbanden van complexe machinefouten in kaart te brengen.

Leerinhoud

 • Leerinhoud van de volledige opleiding Elektromechanica en de specifieke leerinhoud eigen aan de gekozen beroepsrichting 'Onderhoudstechnologie'.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal van de volledige opleiding Elektromechanica
 • AP-syllabus 'Stage & bachelorproef', AP departement IO - PBA opleiding Elektromechanica
 • AP-syllabi 'Multiprojecten' en' Internationaal project', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Bibliotheekmateriaal en wetenschappelijke databases raadpleegbaar via zelfstudieruimte
 • Tijdschriftenbibliotheek, Codex (ARAB - AREI) en de EN-normeringen raadpleegbaar via volgende link: databanken.ap.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage450,00 uren
Werktijd buiten de contacturen18,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Beoordeling van 4 stagerapporten door stagebegeleider van AP (zie stagesyllabus)
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Beoordeling door stagementor van het bedrijf

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop de stage, raadpleeg je de syllabus ‘stage en bachelorproef’ en bijhorende tijdlijn. Enkel de syllabus en tijdlijn die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt via de digitale leeromgeving, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende stageovereenkomst kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan de stage niet aanvangen.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt op voorwaarde dat je via de digitale leeromgeving een getekende en goedgekeurde ‘Opdracht Bachelorproef’ hebt ingediend bij de stagecoördinator.
 • De stage kan zowel in België als in een ander (Europees) land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet je zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst ‘internationalisering’. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de volledige stage omdat deze contactmomenten gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid.
 • Als je in totaal geen 60 gewerkte dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht gewettigde of ongewettigde afwezigheid, krijg je een 0-score op het deelexamen ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.
 • Een gewettigde afwezigheid voor de stage kan je, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP). Je neemt hiervoor zo snel mogelijk contact op met jouw mentor en jouw begeleider.
 • Een ongewettigde afwezigheid voor de stage kan je niet inhalen.