Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Portfolio KLM34087/3101/2324/1/81
Studiegids

Portfolio KLM

34087/3101/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Klimatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Weerd Arthur
Andere co-titularis(sen): Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving:

 • Tijdens het project reiken we duurzaamheidsattitudes aan via oplossingsgericht denken ten voordele van een duurzame industrie. Je
  werkt interdisciplinair samen aan een real live casus vanuit bedrijven die bijdragen aan duurzame productieprocessen. Er wordt
  gewerkt over de opleidingen heen van Industrie en omgeving. Je wordt onderverdeeld in heterogene groepen.

Porfolio:

 • Als toekomstige professional ben je betrokken bij je werk en je wilt goed zijn in je beroepsspecialisme. Succesvolle professionals zijn mensen die naast vakinhoudelijke deskundigheid ook uitstekende soft skills bezitten. Jij zal in dit opleidingsonderdeel jouw professionele sociale vaardigheden en projectvaardigheden toepassen. Je zal zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de verzameling van die competenties in een portfolio. Deze sociale professionele vaardigheden zullen aangevuld worden met afstudeer specifieke opportuniteiten afhankelijk van wat er zich vanuit onze beroepscontext rondom ons afspeelt. Zeker is dat een internationale beleving hoog op ons portfolio verlanglijstje staat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM09: Communiceren
De student kan een professioneel rapport opstellen.
De student kan een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kan nagenoeg foutloos verslagen, rapporten en teksten schrijven en weet welke hulpmiddelen hij/zij kan inzetten om dit doel te bereiken. 
De student kan op een professionele wijze deelnemen aan een vergadering als voorzitter, secretaris en/of gewone deelnemer.
De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, schriftelijk correct communiceren inclusief het gebruik van Nederlandse technische vaktermen met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/medewerkers.
De student kan doeltreffend communiceren over elektromechanische producten en ontwerpen, in een internationale context, in het Nederlands en minstens één andere taal.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan kritisch naar zijn/haar eigen handelen kijken met als doel uit fouten te leren en zo als persoon te groeien.
De student kan kritisch reflecteren over een duurzaamheidsvraagstuk en de mogelijke negatieve maatschappelijke impact ervan.
De student kan kritisch naar zijn/haar eigen duurzaamheidsgedrag kijken met als doel uit fouten te leren en zo als persoon te groeien.
De student kan een duurzaamheidsproject op een projectmatig gestructureerde wijze uitwerken.

Leerinhoud

Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving: De leerinhoud hangt samen met de aard van de bedrijfsopdracht maar kan onderverdeeld worden in:

 • Kennismaking en analyse van de aanreikte bedrijfsopdracht
 • Verwerking van de aangereikte informatie
 • Oplossingen en aanbevelingen formuleren
 • Reflectiemomenten tijdens het procesverloop
 • Presentatie

Portfolio:

 • Projectvaardigheden: projectdefinitie, plan van eisen, plan van aanpak...
 • Professionele & communicatieve vaardigheden
 • Eventuele beroepseigen events (bedrijfsbezoek, beurs...)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en opdrachten worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, beurs...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren35,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio25,00Zie Digitap voor concrete puntenverdeling
Eerste examenperiodeProjectopdracht75,00Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving; zie Digitap voor concrete puntenverdeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving: invulling, verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Berekening van het totaalpunt: eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat 1) je gedurende het hele project intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn, 2) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en 3) een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
 • Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor het project.
 • De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
 • Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de
  individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment
  resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele
  score aangepast worden naar 0.5.
 • Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Bijkomende Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de op voorhand gecommuniceerde contactmomenten zoals o.a. events (bedrijfsbezoeken, beurzen...) omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een inhaalmoment of evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is en 3) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.
  Bij onwettige afwezigheid krijg je een 0-score voor de projectopdracht.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.