Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Maker35781/3100/2324/1/66
Studiegids

Project Maker

35781/3100/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Maker
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Maker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Hendrickx Sanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Ideation for maker EN geslaagd voor Innovation.

Korte omschrijving

In het laatste vak van de Minor Maker ga je de verworven vaardigheden van de vorige vakken toepassen in een finaal project. Je werkt samen met een externe klant en gaat aan de slag met een door hen voorgelegde probleemstelling. Aan de hand van een procesdocument leg je je onderzoek en proces vast met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een oplossing in de vorm van een prototype. Gedurende het iteratief ontwikkelingsproces communiceer je met de klant over je oplossing en verzamel je de nodige feedback.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het behaalde resultaat.
Documenteert de progessie van de projectopdracht.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Bepaalt samen met de stakeholders de vereisten en functionaliteit van het prototype.
Analyseert de probleemstelling en stelt mogelijke oplossingen voor aan de stakeholders.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Herkent en erkent de diverse beroepsspecifieke bevoegdheden binnen een interprofessioneel team
Zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt
Vertoont ten allen tijde professioneel gedrag gericht op het verbeteren van het interprofessioneel samenwerken
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Ontwikkelt iteratief één of meerdere MVP’s (Minimum Viable Product) uit.
Verzamelt feedback over de MVP’s van de stakeholders.
Creëert een nieuwe versie gebaseerd op de MVP en de verkregen feedback.

Leerinhoud

 • Klantgericht communiceren op een visuele manier
 • Projectmatig werken met alle partijen
 • Doorlopen van ontwerp proces met betrokken stakeholder
 • Het ontwikkelen van een fysiek prototype.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.