Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren met kleuters A35588/3033/2324/1/84
Studiegids

Leren met kleuters A

35588/3033/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dierickx Eva, Luyckx Kato, Schyvens Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student een inleiding omtrent de basisdidactiek en -pedagogiek voor het kleuteronderwijs. Centraal staat de dagelijkse werking in de kleuterklas, waarbij vanuit observatie doelgerichte activiteiten worden uitgewerkt op niveau van de kinderen in de klas.

De student krijgt handvaten om een gerichte lesvoorbereiding uit te werken, te observeren en verschillende werkvormen voor de kleuterleeftijd te verkennen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering: doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten
Bereidt een les/activiteit voor, rekeninig houdend met de beginsituatie en de te bereiken doelen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op onder andere:

- doelgericht werken

- beginsituatie

- didactische principes

- evaluatie en observatie

- het voorbereiden van activiteiten

Meer informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Leren met kleuters AVerplicht
Kleuterleerkracht: Het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijsVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Dierickx, E. & Koelman, A.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen 120 minuten
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00simulatie van vaardigheden op schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen 120 minuten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00simulatie vaardigheden op schriftelijk examen